Hyppää sisältöön

Arbetet med att revidera resolutionslagstiftningen framskrider

Utgivningsdatum 25.8.2020 17.13 | Publicerad på svenska 23.9.2020 kl. 13.32
Nyhet

Meddelande

Den arbetsgrupp som berett en omfattande översyn av kreditinstituts- och resolutionslagstiftningen överlämnade sitt betänkande till finansministeriet i juni och promemorian var därefter ute på remiss till den 23 augusti 2020. Verket för finansiell stabilitet, som hade en representant i beredningsarbetsgruppen, anser att de förslag som arbetsgruppen beredde enligt utsatt tidtabell är motiverade och kan understödas.

Verket för finansiell stabilitet framförde i sitt yttrande vissa ytterligare ändringsförslag för att klarlägga genomförandet av bakgrundsdirektiven. Dessutom föreslog Verket för finansiell stabilitet vissa andra preciseringar i fråga om redan befintliga direktiv som varit bristfälligt genomförda, detta gäller till exempel bestämmelserna om överföring av inlåningsstocken.

Den huvudsakliga ändring som företas i lagen om resolution i kreditinstitut och värdepappersföretag är att bestämmelserna om minimikravet för kapitalbas och kvalificerade skulder (det s.k. MREL-kravet) kompletteras samt att det föreskrivs om nya befogenheter för resolutionsmyndigheterna att bland annat begränsa institutens vinstutdelning och avbryta genomförandet av avtal.

Arbetsgruppens förslag, som har formen av en regeringsproposition, finslipas som bäst i finansministeriet som tjänstemannaarbete, och strävan är att propositionen ska överlämnas till riksdagen för behandling under september-oktober. Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2021.

Mer information: Reima Letto, enhetschef för krishantering (fö[email protected])

Lagstiftning Nyhet