Verket för finansiell stabilitets ansvarsrapport 2021

Ledningens bekräftelse av rapporten

Verket för finansiell stabilitets ledningsgrupp har förbundit sig till det ansvarighetsarbete som utförs i verket. Den har varit med och valt ansvarighetsmål och bedömt vilka framsteg som har gjorts för att nå målen under 2021.

Verkets överdirektör har godkänt verkets första ansvarsrapport den 26 april 2022.

Ansvarsfullhet i verkets verksamhet

Verket för finansiell stabilitet är en självständig myndighet som inrättades 2015 och som är Finlands nationella resolutions- och insättningsgarantimyndighet. 

Läs mer om verkets verksamhet.

Ansvarighet har på flera olika sätt kopplingar till verkets kärnuppgifter. Vi är en ansvarsfull aktör, som främjar finansiell stabilitet och förtroendet för banksektorn och den finansiella marknaden samt främjar den offentliga förvaltningens effektivitet genom att utvärdera och utveckla såväl insättningsgarantisystemets som resolutionsramens funktionsduglighet. Dessutom säkerställer verket att administrativa avgifter används ändamålsenligt för verkets verksamhet med iakttagande av lagar samt lyfter fram utvecklingsobjekt för att utveckla en effektivare offentlig förvaltning som en del av finansministeriets förvaltningsområde.

Ledning och administration av ansvarsfullhet

Under 2021 förberedde Verket för finansiell stabilitet sig för ansvarsrapporteringen genom att identifiera verkets ansvarighetsmål. Två experter från verket och verkets ledningsgrupp deltog i identifieringen av målen.

Från ingången av 2022 har chefsekonomen getts ansvaret för att följa ansvarighetsfrågor och särskilt frågor relaterat till den gröna omställningen samt för att utreda vilka dimensioner som är relevanta ur resolutions- och insättningsgarantimyndighetens synvinkel. Chefsekonomen ansvarar i fortsättningen också för uppföljningen av ansvarighetsmålen och utarbetandet av ansvarsrapporten.

Chefsekonomen rapporterar om det arbete som hänför sig till ansvarighetsmålen under arbetets gång. Chefsekonomen rapporterar också till ledningsgruppen om risker och åtgärdsförslag som identifierats under expertdiskussionerna. Ledningsgruppen beslutar på chefsekonomens förslag om behövliga riktlinjer samt om vad verkets arbete härnäst borde fokusera på.

Chefsekonomen ordnar enligt behov diskussioner med hela personalen i syfte att samla idéer för att utveckla ansvarighetsarbetet och utvärdera resultaten av arbetet.

Verkets värderingar har identifierats och fastställts tillsammans med alla anställda. Ansvarsfullhet är en del av verkets värderingar. Var och en i verket kan främja ansvarsfullhet i sin egen verksamhet, i samarbete med andra myndigheter och med de institut som hör till verkets ansvarsområde. Verkets anställdas engagemang i värderingarna mäts årligen med en arbetstillfredsställelsebarometer.

Verkets anställda iakttar verkets etiska anvisningar i sitt arbete. Syftet med anvisningarna är att säkerställa att verkets anställdas är oberoende och opartiska och att verksamheten är etiskt högklassig. Överdirektören samt överdirektörens ställföreträdare är dessutom bundna av de etiska reglerna för medlemmarna i SRB:s plenarsession.

Utformningssätt för rapporten

Våren 2021 valde Verket för finansiell stabilitet de av FN:s mål för hållbar utveckling som är relevanta ur resolutions- och insättningsgarantimyndighetens synvinkel. Förslaget till ansvarighetsmål för verket presenterades för verkets ledningsgrupp och de godkändes den 10 maj 2021. De identifierade målen rapporterades till Statskontoret den 13 maj 2021.

Vintern 2022 har chefsekonomen och de experter som deltagit i arbetet fastställt de indikatorer som ska användas vid uppföljningen och identifierat de framsteg som gjorts under 2021 för att uppnå de valda ansvarighetsmålen. Dessutom har de beskrivningar av verkets roll och gärningar som ingick i den blankett för identifiering av väsentliga mål för hållbar utveckling som fylldes i våren 2021 preciserats och inkluderats i de målspecifika beskrivningarna nedan. Utkastet till ansvarsrapport utarbetades utifrån detta arbete och presenterades för ledningsgruppen i april 2022.

Även under kommande år granskas uppnåendet av målen i början av året och verkets ansvarighetsrapport utarbetades så att den är färdig senast i april. Samtidigt granskar man också om det finns behov av att precisera de valda målen eller delmålen samt de indikatorer som används.

Ansvarighetsmål

Verket för finansiell stabilitet har identifierat fyra mål i FN:s målprogram för hållbar utveckling Agenda 2030 som är väsentliga för verkets verksamhet:

Fotavtryck, det vill säga verksamhetens negativa inverkan på verksamhetsmiljön

De mest betydande negativa konsekvenserna av Verket för finansiell stabilitets verksamhet uppkommer av tjänsteresor, lokaler samt utrustning och tjänster. Kolfotavtrycket av verkets upphandling 2021 var enligt Hansels beräkningar 0,2 miljoner CO2-ekv.kg.

Minimeringen av tjänsteresorna under pandemin krympte verkets kolfotavtryck avsevärt. Verket arbetade på distans nästan hela 2021. Också detta minskade verkets fotavtryck, eftersom de anställda inte förflyttade sig till kontoret. Verket kommer att gynna deltagande på distans i internationella sammankomster och verket möjliggör distansarbete flera dagar i veckan för att förhindra att fotavtrycket återgår till den nivå som rådde före pandemin. Verket har också infört möjlighet att använda motions- och kulturförmånen som betalningsmedel i kollektivtrafiken.

I och med pandemin har användningen av papper på kontoret minskat ytterligare. Användningen av papper minskar ytterligare när verket inför ett elektroniskt ärendehanteringssystem och elektronisk arkivering under 2022.

Storleken på verkets fotavtryck påverkas också av lokalerna och den utrustning som verket använder, underhållet av maskinsalarna för IT-tjänster och övriga tjänster. Den utrustning som verket använder liksom de tjänster som hänför sig till datateknik och informationshantering hyrs av Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori. Verkets lokaler hyrs av Senatfastigheter. Ledbelysningen i lokalerna är energieffektiv och ventilation, nedkylning, el- och kabelnäten har förnyats så att de helt och hållet uppfyller moderna krav.

Slutligen

Verket för finansiell stabilitets arbete med ansvarighetsfrågor fortsätter. Verket fortsätter sitt arbete med trovärdigheten för ramverket för insättningsgaranti och resolution och fortsatt utveckling av ramverket. Andra identifierade åtgärder 2022 är att uppdatera de delar av arbetstidsbeslutet som gäller distansarbete, att uppdatera verkets reseanvisning och att övergå till det elektroniska ärendehanteringssystemet.