Verket för finansiell stabilitets ansvarsrapport 2023

Ledningens bekräftelse av rapporten

Verket för finansiell stabilitets ledningsgrupp har förbundit sig till det ansvarsarbete som utförs i verket. Ledningsgruppen har varit med och valt ut ansvarighetsmål och preciserat dessa under arbetets gång samt varit med och bedömt vilka framsteg som har gjorts för att nå målen sedan 2021.

Ledningsgruppen har varit med och utarbetat verkets ansvarsrapport för 2023 särskilt genom att välja ut fallexempel som ger en omfattande bild av det mångsidiga utvecklingsarbete som utförts under 2023. Verkets överdirektör har godkänt verkets tredje ansvarsrapport den 22 mars 2024.

Läs Verket för finansiell stabilitets ansvarsrapport 2023 i pdf-format.

Bekanta dig med tidigare ansvarsrapporter från Verket för finansiell stabilitet:

Ansvarsfullhet i verkets verksamhet

Verket för finansiell stabilitet är en självständig myndighet som inrättades 2015 och som är Finlands nationella resolutions- och insättningsgarantimyndighet. Sommaren 2022 föreskrevs en ny uppgift för verket, nämligen att förvalta ett nationellt kontosystem inom försörjningsberedskapen.

Läs mer om verkets verksamhet.

Ansvarsfullhet anknyter till verkets kärnuppgifter på flera olika sätt. Verket är en ansvarsfull aktör som främjar finansiell stabilitet på finansmarknaden och förtroendet för banksektorn och finansmarknaden genom att förbättra institutens och myndigheternas krishanteringsberedskap samt genom att utvärdera och utveckla funktionaliteten i insättningsgarantisystemet, resolutionsramverket och reservarrangemangen för dagliga betalningar. Krishanteringsberedskap samt fungerande och ändamålsenlig reglering är förutsättningar för att konsekvenserna av bankkriser och kostnaderna för samhället ska bli så små som möjligt. Dessutom säkerställer verket att de administrativa avgifter som samlas in från instituten används på ett ändamålsenligt sätt för verkets verksamhet med iakttagande av lag samt lyfter fram utvecklingsobjekt för att utveckla en effektivare offentlig förvaltning som en del av finansministeriets förvaltningsområde.

Ansvarsfullhet är en del av verkets värderingar. Var och en på verket kan främja ansvarsfullhet i sin egen verksamhet samt i samarbetet med andra myndigheter och instituten som hör till verkets verksamhetsområde. Till vilken grad värderingarna engagerar verkets anställda mäts årligen med en barometer för arbetstillfredsställelse.

Verkets anställda iakttar verkets etiska anvisningar i allt sitt arbete. Syftet med anvisningarna är att säkerställa att verkets anställda är oberoende och opartiska och att verksamheten håller hög etisk kvalitet. Överdirektören samt överdirektörens ställföreträdare är dessutom bundna av de etiska reglerna för medlemmarna i Gemensamma resolutionsnämndens (SRB) plenarsession.

Ledning och administration av ansvarsfullhet

Arbetet med ansvarsfullhet inleddes under 2021 i Verket för finansiell stabilitet genom att de av FN:s mål för hållbar utveckling som är relevanta ur resolutions- och insättningsgarantimyndighetens synvinkel identifierades. Två experter från verket samt verkets ledningsgrupp deltog i identifieringen av målen. Delmålen och de indikatorer som ska följas valdes i början av 2022, i samband med att verkets första ansvarsrapport utarbetades.

Läs mer om Agenda 2030 för hållbar utveckling

Från och med ingången av 2022 har chefsekonomen getts ansvaret för att följa ansvarighetsfrågor och särskilt frågor relaterade till den gröna omställningen samt för att utreda vilka dimensioner inom den gröna omställningen som är relevanta ur en resolutions- och insättningsgarantimyndighets synvinkel. Chefsekonomen ansvarar för uppföljningen av ansvarighetsmålen och stödjer således utarbetandet av ansvarsrapporten. Huvudansvaret för färdigställandet och publiceringen av ansvarsrapporten har från och med ingången av 2024 överförts på kommunikationsexperten. 

Som stöd för arbetet ordnar chefsekonomen och kommunikationsexperten diskussionsmöten med hela personalen i syfte att samla idéer för att utveckla ansvarighetsarbetet och utvärdera resultaten av arbetet. De rapporterar under arbetets gång till ledningsgruppen om arbetet som hänför sig till ansvarighetsmålen. De rapporterar särskilt om identifierade risker som eventuellt begränsar uppnående av ansvarighetsmålen eller i alltför hög grad ökar verkets fotavtryck, samt om åtgärdsförslag som reducerar riskerna. Ledningsgruppen beslutar om behövliga riktlinjer för att reducera riskerna samt om hur ansvarighetsarbetet ska beaktas i verkets verksamhetsplanering.

Utformningssätt för rapporten

I februari 2024 lade de experter som deltar i beredningen av ansvarsrapporten fram ett förslag för ledningsgruppen om att man borde diskutera en precisering av valet av FN:s mål för hållbar utveckling. I samband med utarbetandet av rapporten har det framgått att de omständigheter som hänför sig till FN:s mål 12 för hållbar utveckling, dvs. hållbar konsumtion, och till verkets fotavtryck delvis är överlappande. Dessutom är verkets möjligheter att påverka en hållbar konsumtion genom sin upphandling mycket små. Det är också ändamålsenligt att verket kan främja uppnåendet av ansvarighetsmålen genom sina uppgifter. Ledningsgruppen godkände ändringsförslaget i mars 2024. Ansvarsrapportens struktur har ändrats för att motsvara beslutet, dvs. avsnittet om hållbar konsumtion har strukits och information om upphandlingen har inkluderas i avsnittet om verkets fotavtryck.

På förslag av företrädarna för enheten för krishantering och enheten för insättningsgaranti och försörjningsberedskap valde ledningsgruppen i mars 2024 ut de fallexempel som bäst beskriver de framsteg som gjorts under 2023 för att nå de valda ansvarighetsmålen. Företrädarna för enheten för administrativa tjänster och stabilitetsfonden har sökt uppdaterad information om omständigheter som hänför sig till fotavtrycket. Utkastet till ansvarsrapport presenterades för verkets anställda i mitten av mars 2024. Utifrån de inkomna kommentarerna färdigställdes ansvarsrapporten.

Även under de kommande åren kommer uppnåendet av målen att granskas i början av året och verkets ansvarsrapport utarbetas så att den blir färdig i februari-mars. Samtidigt granskar man också om det finns behov av att ytterligare precisera de valda målen eller delmålen samt de indikatorer som används.

Ansvarighetsmål

Verket för finansiell stabilitet har i FN:s målprogram för hållbar utveckling Agenda 2030 identifierat tre mål som är väsentliga för verkets verksamhet och som verket kan påverka positivt, alltså lämna sitt handavtryck på:

  • Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt (mål 1)
  • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (mål 8)
  • Minskad ojämlikhet (mål 10)

Verkets verksamhet ger också upphov till ett fotavtryck, det vill säga konsekvenser som är negativa för hållbar utveckling.

Fotavtryck, dvs. verksamhetens negativa konsekvenser

De mest betydande negativa konsekvenserna av Verket för finansiell stabilitets verksamhet uppkommer av tjänsteresor, lokaler, it-utrustning samt tjänster. Pappersanvändningen är liten och har minskat ytterligare i och med införandet av det elektroniska ärendehanteringssystemet.

Koldioxidavtrycket av de anställdas resor 2023 var beräknat enligt metoden Trust Carbon 31 090 CO2-ekv.kg. Under 2023 gjorde tjänstemän från verket sammanlagt 37 flygresor till internationella möten. Antalet inrikes flygresor var 3, till Bryssel 14, till ett annat nordiskt land 6, till andra delar av Europa 18 och till länder utanför Europa 2. Det totala antalet flygkilometer var cirka 160 430 kilometer, vilket i medeltal gör cirka 5 900 kilometer per anställd. År 2022 flög varje anställd i medeltal cirka 5 400 kilometer. Med tanke på att det året gjordes flygresor i första hand under det andra halvåret sedan pandemin avtagit har ökningen under 2023 varit måttlig.

Under 2023 gavs de anställda möjlighet att använda arbetsreseförmånen Smartum inom kollektivtrafiken. Detta bidrar till att minska de anställdas koldioxidavtryck inom arbetsresetrafiken. De anställda kan också använda Smartum för motionstjänster, och på sätt ökar välbefinnandet och arbetsmotivationen.

Storleken på verkets fotavtryck påverkas också av den utrustning som verket använder, underhållet av maskinhallarna för it-tjänster samt övriga tjänster. Utrustningen som verket använder liksom tjänsterna som hänför sig till datateknik och informationshantering hyrs av Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori.

Verkets lokaler hyrs av Keva. LED-belysningen i lokalerna är energieffektiv och ventilationen, kylningen samt el- och kabelnäten har förnyats så att de helt och hållet uppfyller moderna krav. Till Kevas energisparåtgärder under 2023 hörde bland annat att optimera styrningen av ventilationen och temperaturen. Under 2023 övergick man till att använda 100 % förnybar el i fastigheten. Keva köper endast 100 % förnybar el till sina bostads- och kontorsfastigheter.  Över 70 % av den kommer från ett vindkraftverk i Norra Österbotten som färdigställdes 2022. Av fastighetens värmeförbrukning utgjorde den cirkulära värme som kom via Helens produkt Ekovärme Bio 36,8 % år 2023.

Verket använder i mån av möjlighet statens koncernaktörer för sina anskaffningar. De är specialiserade på upphandling, och de har således bättre möjligheter än verket att beakta ansvarighetsfrågor vid upphandlingen.  År 2023 kom 12 % av volymen av verkets inköpsfakturor som gällde annat än resor från koncernaktörer. Vid anskaffningar nyttjar verket statsförvaltningens centraliserade ramarrangemang i fråga om de anskaffningar där gemensam upphandling tillämpas. År 2023 var de gemensamma upphandlingarnas andel av verkets samtliga upphandlingar 2,5 %. År 2023 gjordes 71,3 % av de gemensamma upphandlingarna med avtal som fått märkning för ekonomisk hållbarhet, 12,8 % med avtal som fått miljömärkning och 0,9 % med avtal som fått märkning för social hållbarhet. År 2023 var koldioxidavtrycket av verkets andra inköpsfakturor än sådana som hänför sig till resor 919 747 CO2-ekv.kg enligt Hansels beräkningar.

Till sist

Arbetet med ansvarighetsfrågor fortsätter vid Verket för finansiell stabilitet. Verket fortsätter sitt arbete med trovärdigheten i fråga om ramverket för insättningsgaranti och resolution samt beredskapsarrangemangen för dagliga betalningar samt med vidareutvecklingen av dessa. Till exempel kommer man under 2024 att genomföra flera simuleringar vid verket, där man testar verkets krishanteringsberedskap och vidareutveckla sättet att mäta verkets beredskap att agera i en problemsituation. Bägge ger viktig information om hur det är ändamålsenligt att inrikta utvecklingsarbetet i framtiden.

Verket fortsätter också arbetet med att bedöma hur omständigheter i anslutning till klimatförändringarna och den gröna omställningen borde beaktas i kärnfunktionerna, såsom resolutionsplaneringen och fondernas placeringsverksamhet. Dessa teman är också en del av genomförandet av SRM:s nya strategi, och verket kommer att samarbeta med SRB kring dem.