Verket för finansiell stabilitet samlar in 105 miljoner euro till insättningsgarantifonden 2020

30.4.2020 9.01 | Publicerad på svenska 23.9.2020 kl. 13.33
Pressmeddelande

År 2020 samlar Verket för finansiell stabilitet in sammanlagt 105 miljoner euro av inlåningsbankerna i insättningsgarantiavgifter samt i anslutningsavgifter till insättningsgarantisystemet.

Insättningsgarantiavgifterna används för att bygga upp insättningsgarantifonden, vars uppgift är att trygga insättarnas tillgodohavanden i inlåningsbanker. Insättningsgarantifondens målnivå är 0,8 procent av det sammanlagda beloppet av garanterade insättningarna i de inlåningsbanker som är verksamma i Finland. Detta motsvarar cirka 1,07 miljarder euro beräknat på beloppet av de garanterade insättningarna i slutet av 2019 (målnivån beräknad på beloppet av de garanterade insättningarna i slutet av 2018 var 1,03 miljarder euro). Beloppet av de garanterade insättningarna var cirka 134 miljarder euro i slutet av 2019 (cirka 129 miljarder euro i slutet av 2018). De garanterade insättningarna har ökat under 2019, och därför har också fondens målnivå höjts och de insättningsgarantiavgifter som ska samlas in till fonden ökat något.

Insättningsgarantifondens storlek är för närvarande cirka 546 miljoner euro. Efter att insättningsgarantiavgifterna för 2020 samlats in kommer insättningsgarantifondens storlek att vara cirka 651 miljoner euro. Genom att samla in årliga insättningsgarantiavgifter samt anslutningsavgifter till insättningsgarantisystemet av instituten byggs insättningsgarantifonden upp så att målnivån nås senast 2024. Senast 2024 ska Nordea ha betalat den lagstadgade anslutningsavgiften till fonden, som är 0,8 procent av de garanterade insättningarna. Insättningsgarantiavgifterna för andra inlåningsbanker som är verksamma i Finland bestäms utifrån en riskbaserad beräkning.

Mer information: krishanteringsexpert Erika Aunio ([email protected])