Hoppa till innehåll

Endast små ändringar i SRB:s MREL-policy för 2023

Utgivningsdatum 17.5.2023 8.30 | Publicerad på svenska 22.5.2023 kl. 8.51
Pressmeddelande

Gemensamma resolutionsnämnden (Single Resolution Board, SRB) har den 15 maj 2023 på sin webbplats publicerat en promemoria som behandlar den uppdaterade MREL-policy som ska tillämpas under resolutionsplaneringscykeln 2023. Policyn kvarstår till stor del oförändrad, eftersom 2023 är det sista året för att utöka MREL-kapaciteten innan de slutliga kraven träder i kraft i början av 2024. 

De viktigaste ändringarna och preciseringarna jämfört med fjolårets policy är följande:

  • Tröskelvärdet för det institutsspecifika interna MREL-kravet (internal MREL, iMREL) för vissa dotterbolag till en resolutionsenhet sänks från 10 miljarder euro till 5 miljarder euro för balansomslutningens del.
  • Under vissa förutsättningar som beskrivs med ingående i SRB:s promemoria kan ett iMREL-krav i fortsättningen fastställas även för holdingbolag som inte omfattas av tillämpningsområdet för EU:s kapitalkravsförordning (CRR).
  • Förutsättningarna för tillstånd till undantag från iMREL-kravet har preciserats i fråga om sådana dotterbolag som anses vara systemviktiga.

I samband med publiceringen av den uppdaterade MREL-policyn har SRB meddelat att man under det senare halvåret 2023 inleder ett offentligt samråd om MREL-policyn för 2024 och därefter.

SRB:s meddelande om den uppdaterade MREL-policyn

Mer information: krishanteringsexpert Riku Thilman (riku.thilman(at)rvv.fi) 

 

Läs mer om aktuella saker i verket på verkets hemsida

Meddelande