Hyppää sisältöön

Verket för finansiell stabilitet samlar under 2018 in sammanlagt 55,4 miljoner euro i EU:s stabilitetsavgifter av kreditinstitut verksamma i Finland

Utgivningsdatum 8.5.2018 13.51 | Publicerad på svenska 23.9.2020 kl. 14.00
Pressmeddelande

Verket för finansiell stabilitet (RVV) fattade den 30 april beslut om att de nationella stabilitetsavgifterna och EU:s stabilitetsavgifter ska betalas före slutet ava maj. Avgiftsskyldiga är kreditinstituten och vissa värdepappersföretag.

För beräkningen av kreditinstitutens stabilitetsavgifter svarar den gemensamma resolutionsnämnden (Single Resolutions Board, SRB) i närä samarbete med de nationella resolutionsmyndigheterna. RVV ålägger kreditinstituten i Finland att betala EU:s stabilitetsavgifter i enlighet med det beslut som SRB tillställt RVV. RVV överför medlen till den gemensamma resolutionsfonden (Single Resolution Fund, SRF) före slutet av juni.

Av de kreditinstitut som är verksamma i Finland insamlas under 2018 sammanlagt 55,4 miljoner euro i EU:s stabilitetsavgifter, vilket är betygligt mindre än året förut (2017: 121,9 miljoner euro). Förändringen beror huvudsakligen på Nordea Bank Finland Abp:s fusion med sitt svenska moderbolag och Danske Bank Abp:s fusion med sitt danska moderbolag. Både Nordea och Danske har efter omstruktureringarna fortsatt verksamheten i Finland i form av filial och hypoteksbank. Hypoteksbanker är i egenskap av kreditinstitut avgiftsskyldiga, medan inga separata avgifter tas ut av filialer i Finland till kreditinstitut inom EES-området.

Utöver ovan nämnda omstruktureringar inom kreditinstitutssektorn har också vissa beräkningstekniska ändringar som SRB fattat beslut om i enlighet med tillämpliga regelverk påverkat stabilitetsavgifternas belopp.

Bestämmelserna on den inledande målnivån för SRF har justerats så att målnivån för stabilitetsavgifterna för hela euroområdet for 2018 har beräknats med viktningskoefficienten 66,67 % (2017: 60 %) och målnivån för de nationella stabilitetsavgifterna med vikningskoefficienten 33,33 % (2017: 40 %). Den förändrade viktningen ledde till sänkta stabilitetsavgifter för de finländska bankerna.

En annan betydande ändring, som leder till ett ökat avgiftsuttag, är SRB:s beslut att beräkna den årliga målnivån med en högre koefficient för garanterade insättningar, dvs. 1,15 %, än året förut (2017: 1,05 %). Denna ändring baserar sig på SRB:s prognos om en ökning av de garanterade insättningarna fram till 2023, dvs. året då målnivån på 1 % av garanterade insättningar ska uppnås för fonden. Ändringen innebär att ett belopp som motsvarar 1/8 av avgiftsunderlaget på 1,15 % av garanterade insättningar i euroområdet tas ut hos alla avgiftsskyldiga institut inom bankunionen för överföring till SRF. SRF utökas i år med ca 7,5 miljarder euro.

Den tredje väsentliga ändringen i beräkningen av EU:s stabilitetsavgifter är beaktandeav likviditetskravet (LCR), som speglar likviditetsrisken, som riskindikator när den riskjusterade stabilitetsavgiften för större institut (med en balansräkning på över en miljard euro) räknas ut. I regelverken anges LCR som riskindikator, men den har kunnat räknas med först i år efter att harmoniseringen har framskridit på EU-nivå.

Utöver ovan beskrivna ändringar i beräkningsmetoden är EU:s stabilitetsavgift för enskilda institut också beroende av nationella faktorer och institutets relativa storlek och riskposition.

Utöver EU:s stabilitetsavgifter samlar RVV också in stabilitetsavgifter till den nationella resolutionsfonden av vissa värdepappersföretag för sammanlagt ca 31 000 euro under 2018 (2017: 11 000 euro). Ökningen av de årliga stabilitetsavgifterna förklaras av omstruktureringarna inom kreditinstitutssektorn, vilket har lett till att värdepappersföretagens relativa andel har stigit om man ser till balansräkningen, med en höjning av målnivån för resolutionsfonden som följd.

Närmare upplysningar lämnas av ekonom Riku Thilman ([email protected]).