Hyppää sisältöön

Pankkien purettavuudessa merkittävää edistymistä – SRB:n arvio julkaistu

Julkaisuajankohta 25.8.2022 10.41
Tiedote

Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto (SRB) julkaisi 13.7. ensimmäisen kokonaisarvionsa SRB:n toimivaltaan kuuluvien SI-pankkien purettavuudesta (englanniksi resolvability). Arvio perustuu Q3/2021 lopun tilanteeseen. SRB on hyödyntänyt arviossaan niin kutsuttua "heatmap"-metodologiaa, jossa huomioidaan kunkin purettavuuden osa-alueen merkitys pankin kriisinratkaisustrategian toteutettavuudelle sekä pankin edistymisen taso.

Rahoitusvakausviraston (RVV) osallistuu Suomen SI-pankkien purettavuuden arviointiin osana SRB:n ja RVV:n yhteisiä kriisinratkaisusuunnittelutiimejä. RVV soveltaa SRB:n purettavuuden arvioinnin kehikkoa myös suomalaisille LSI-pankkien suhteellisuusperiaatetta noudattaen ja hyödyntää heatmap-metodologiaa osana vuoden 2022 LSI-laitosten kriisinratkaisusuunnittelusykliä. 

SI-pankkien purettavuus on parantunut selvästi, mutta kehitettävää on edelleen

SRB arvioi sen toimivaltaan kuuluvien SI-pankkien edistyneen merkittävästi purettavuuden parantamisessa SRB:n vuosina 2020-2021 priorisoimilla osa-alueilla, joihin kuuluvat bail-in-välineen käyttöön liittyvät taloudelliset, toiminnalliset ja oikeudelliset seikat, viestintä, hallinto, toiminnallinen jatkuvuus sekä pääsy rahoitusmarkkinainfrastruktuureihin (FMI).

Suurimmat pankit (globaalisti merkittävät instituutiot eli G-SII:t sekä niin kutsutut Top Tier -pankit) ovat kaikkein pisimmällä. Erityisesti tappioidenkattamis- ja uudelleenpääomituskapasiteetti on parantunut jo useamman kriisinratkaisusuunnittelusyklin yhteydessä asetettujen MREL-vaateiden myötä ja suurin osa SI-pankeista täyttää jo nyt lopulliset vuoden 2024 alussa voimaan tulevat MREL-vaateet. 

Myös muut priorisoidut purettavuuden osa-alueet ovat edenneet, mutta työtä vaatimusten täyttämiseksi on jäljellä. Arviossa ei myöskään ole vielä huomioitu niitä osa-alueita, jotka SRB on vaiheistanut vuosille 2022-2023. Näihin kuuluvat tietoihin ja tietojärjestelmiin (MIS) sekä likviditeettiin ja varainhankintaan liittyvien vaatimusten loppuunsaattaminen, bail-in-välineen käytön jälkeen toteutettava toimintojen uudelleenjärjestäminen sekä liiketoiminnan siirtovälineiden toteuttamista helpottava toimintojen erotettavuus. 

SI-pankkien tulee täyttää kaikki purettavuuden vaatimukset 31.12.2023 mennessä. Tämän jälkeen SRB:n odotukset kohdistuvat pääasiassa valmiuksien ylläpitoon, päivitykseen ja testaukseen. SRB julkaisee kokonaisarvionsa SI-pankkien purettavuudesta jatkossa vuosittain.

SRB julkaisee tietoa kriisinratkaisustrategioista

SRB:n julkaisu sisältää purettavuuden kokonaisarvion lisäksi aggregoituja tietoja euroalueen pankeista – sekä SRB:n toimintavaltaan kuuluvien SI-pankkien että kansallisten kriisinratkaisuviranomaisten toimivaltaan kuuluvien LSI-pankkien kriisinratkaisustrategioista. 

Kriisinratkaisu on arvioitu olevan yleisen edun mukainen lähes kaikissa SI-pankeissa. Myös noin 60 euroalueella toimivan LSI-pankin osalta varaudutaan kriisinratkaisuun konkurssimenettelyn sijaan. Bail-in on yleisin ensisijainen kriisinratkaisuväline molemmille ryhmille; se on ensisijaisena välineenä 80 %:lle SI-pankeista ja 57 %:lle LSI-pankeista. Toiseksi yleisin ensisijainen väline molemmille ryhmille on liiketoiminnan myyntiväline (englanniksi sale of business), joka kattaa lähes kaikki lopuista pankeista.

Linkki SRB:n julkaisuun: SRB publishes Resolvability Assessment and Heat-map

Lisätietoja: kriisinratkaisuasiantuntija Anni-Mari Karvinen (etunimi.sukunimi(at)rvv.fi)

Kriisinratkaisu Tiedote