Hyppää sisältöön

Flyttet av Nordeas hemort förändrar myndigheternas ansvar för resolution och insättningsgaranti

Utgivningsdatum 1.10.2018 8.57 | Publicerad på svenska 23.9.2020 kl. 13.47
Pressmeddelande

Planering inför resolution

Nordea-gruppen har idag 1.10.2018 förverkligat flytten av hemort för moderbolaget från Sverige till Finland. Som ett resultat av flytten kommer resolutionsnämnden (Single Resolution Board, SRB), som verkar i Bryssel, att ansvara för resolutionsplaneringen och verkställandet av resolutionsåtgärder. Verket för finansiell stabilitets experter deltar aktivt i det av SRB ledda arbetet. Som förut deltar de nordiska krishanteringsmyndigheterna i arbetet och beslutstagandet som medlemmar i resolutionskollegiet.

Resolutionsplaneringens syfte är att i förväg göra förberedelser för att ta hand om allvarliga ekonomiska problem och därmed se till att en möjlig krissituation kan hanteras på ett sätt som skyddar skattebetalarna och säkrar den finansiella stabiliteten samt kontinuiteten i den för samhället viktiga verksamheten. Som ett led i resolutionsplaneringen, definieras ett minimikrav på kapitalbas och nedskrivningsbara skulder (MREL-krav) åt bankerna, vilket säkerställer deras förlustabsorberingsförmåga och möjliggör rekapitalisering. Dessutom bedömer man huruvida det finns hinder för att förverkliga resolutionsåtgärderna och vilka åtgärder det finns skäl till att kräva av banken för att undanröja materiella hinder.

Stabilitetsavgifterna

Från och med idag är moderbolaget Nordea Bank Abp på samma sätt som de övriga bankerna med hemort i euroområdet skyldig att bidra till den gemensamma resolutionsfonden (Single Resolution Fund, SRF) i form av årliga stabilitetsavgifter. Under åren 2015-2018 har 24,9 miljarder euro samlats in till SRF. Förutsatt att strikta kriterier uppfylls, kan dessa medel användas som tilläggsfinansiering av resolutionsåtgärder i samband med resolution av en bank i euroområdet.

Insättningsgarantin

Som ett resultat av flyttet av huvudkontor kommer Nordea Bank Abp och dess insättare att i fortsättningen höra till insättningsgarantisystemet i Finland. Maximibeloppet för insättningsgarantin förblir på samma nivå efter Nordeas flytt av huvudkontor, men i Finland definieras maximibeloppet i euro (100 000 euro) och i Sverige i kronor (950 000 kronor). Det är inte märkbara skillnader mellan Finland och Sverige vad beträffar omfattningen av insättningsgarantin.

Nordea bidrar i fortsättningen med årliga insättningsgarantiavgifter till den av verket för finansiell stabilitet administrerade insättningsgarantifonden. De garanterade insättningarna som ligger inom insättningsgarantisystemet i Finland ökar i och med Nordeas deltagande från nuvarande ca 51 miljarder euro till ca 127 miljarder euro. Enligt lagstiftningen skall 0,8 % av de garanterade insättningarna, dvs. ca en miljard euro, vara insamlade till den finländska fonden senast 2024.