Hyppää sisältöön

EBA on julkaissut päivitetyn luonnoksen ITS-täytäntöönpanoasetuksesta ja teknisistä tiedonkeruumäärityksistä luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusuunnitelmia varten

Julkaisuajankohta 8.5.2018 11.42
Tiedote

Euroopan pankkiviranomainen (EBA) on 17. huhtikuuta 2018 julkaissut päivitetyt tiedonkeruumääritykset (v. 2.8) sisältäen DPM-mallin ja XBRL-taksonomiat. Tiedokeruumäärityksiin tehdyt päivitykset pohjautuvat samassa yhteydessä julkaistuihin ITS-täytäntöönpanoasetusten luonnoksiin (ITS), jotka koskevat sekä valvonnan että kriisinratkaisusuunnitelmien laadinnan tarpeisiin kerättävien tietojen muotoa.1

Rahoitusvakausvirasto (RVV) kerää Suomessa toimivilta luottolaitoksilta ja sijoituspalveluyrityksiltä kriisinratkaisusuunnitelmia varten raportoitavat tiedot. Tietojen muodosta säädetään päivitetyn ITS:n nyt julkaistussa ja komissiolle toimitetussa luonnoksessa, jonka on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2018 lopun tietojen raportointiin. Ensimmäinen uudistettujen lomakkeiden raportoinnin määräaika RVV:lle tulee olemaan toukokuun lopussa 2019. Vuonna 2020 palautusviive lyhenee kuukaudella huhtikuun loppuun.

Päivitetyssä ITS:ssä määritellään EU-alueella yhdenmukaistetut kriisinratkaisusuunnitelmiin tarvittavat ja vuosittain kerättävät vähimmäistarpeet. Kriisinratkaisuviranomaisen päätöksellä tiedonkeruun laajuutta voidaan kuitenkin supistaa, mikäli laitokseen sovelletaan niin sanottuja yksinkertaistettuja velvoitteita.

Osaksi tiedonkeruiden teknistä kuvausta on määritelty myös SBR:n laatima laajennus velkarakennetiedonkeruun (LDT) osalta.2 ITS:ssä säädettyjen tietotarpeiden ei ole katsottu olevan riittävän kattavat osalle laitoksia, joten käytännön syistä EBA:n DPM-malliin ja XBRL-taksonomiaan on sisällytetty myös SRB:n LDT:tä koskevat lisätietotarpeet. Laajennus vastaa suurelta osin vuonna 2018 kerättävää SRB:n LDT-lomaketta. SRB:n FMI- ja Critical Functions -tiedonkeruiden osalta sen sijaan ei ole tehty vastaavaa laajennusta. Niiden osalta SRB:n laatimien kattavampien Excel-lomakkeiden keräämistä jatketaan toistaiseksi myös ITS:n voimaantulon jälkeen niiden laitosten osalta, joiden kriisinratkaisusuunnitelmien laadintaan RVV katsoo olevan tarpeen kerätä ITS:ssä määriteltyä laajemmin tietoa.

ITS ei suoraan säädä tiedonkeruiden tiedostomuodosta raportoijien ja kriisinratkaisuviranomaisten välillä, vaan viranomaiset voivat päättää toimivaltansa piirissä olevien laitosten raportoinnin teknisestä toteutustavasta. RVV tulee toistaiseksi jatkamaan toimivaltansa piiriin kuuluvien laitosten osalta Excel-muotoista tiedonkeruuta. SRB:n suorassa toimivallassa olevien laitosten osalta on mahdollista, että LDT-raportointi tullaan keräämään XBRL-muodossa jo vuonna 2019. Virasto informoi SI-laitoksia LDT-raportointia koskevista teknisistä vaatimuksista niiden tarkennuttua.

Finanssivalvonta vastaa valvontatietojen keräämisestä ja julkaisee niitä koskevista muutoksista erillisen tiedotteen omassa verkkopalvelussaan.

Lisätietoa:
[email protected]

1 EBA publihes amended technical standards on supervisory and resolution reporting for EU institutions and the corresponding DPM and XBRL taxonomy 2.8

2 Cooperation with the European Banking Authority (EBA) on 2019 Resolution Reporting