Hyppää sisältöön

EBA julkistanut ehdotukset sijoittajavastuun tehostamiseksi

14.12.2016 16.01
Tiedote

Euroopan Pankkiviranomainen (EBA) on tänään 14.12.2016 julkaissut omien varojen ja alentamiskelpoisten velkojen vähimmäismäärää (minimum requirement for own funds and eligible liabilities, MREL) koskevan niin sanotun MREL-loppuraportin ja samalla toimittanut sen EU:n komissiolle. Loppuraportin tarkoituksena on auttaa komissiota elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin (BRRD) muutosehdotusten laadinnassa. MREL-vaateen laskentaa koskevien säännösten tarkistaminen on merkittävä osa sijoittajanvastuulle perustuvan pankkiunionin uusien sääntöjen toimivuuden varmistamista.

EBA:n tiedote ja itse MREL- loppuraportti löytyvät EBA:n kotisivuilta. Rahoitusvakausvirastolla oli jäsenyys raportin laatineessa asiantuntijatyöryhmässä.

Komissio antoi Euroopan parlamentille ja neuvostolle BRRD:n 45(18) artiklan mukaisen ehdotuksensa direktiivin uudistamiseksi jo 23.11.2016. Juuri julkaistut EBA:n suositukset ehdittiin osin ottaa huomioon ehdotuksen sisällön valmistelussa.

MREL-vaateeseen liittyvään viranomaisraportointiin käytetään Suomessa yhteisen kriisinratkaisuneuvoston (Single Resolution Board, SRB) lomaketta ja ohjetta. Vuoden 2017 raportointia koskevat päivitetyt ohjeet ja lomakkeet on juuri julkaistu SRB:n kotisivuilla. Raportointivelvollisille laitoksille annetaan myös erikseen tietoa raportointivelvollisuudesta.

Lisätietoja antavat kriisinratkaisuasiantuntija Aleksi Vänttinen (+358 295 253 525) ja johtava kriisinratkaisuasiantuntija Reima Letto (+358 295 253 524).