Hyppää sisältöön

MREL-sääntely uudistui – RVV:n muistio selventää muuttunutta kehikkoa

Julkaisuajankohta 24.6.2021 10.14
Tiedote

Omien varojen ja hyväksyttävien velkojen vähimmäisvaatimusta koskevaa MREL-sääntelyä on uudistettu merkittävästi 1.4.2021 lukien. Tällöin tulivat voimaan luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annettuun lakiin tehdyt muutokset. Uudistus liittyy laajaan useita vuosia valmisteltuun EU:n pankkipakettiin, jonka yhteydessä myös elvytys- ja kriisinratkaisudirektiiviä muutettiin (ns. BRRD 2). Muutosten johdosta myös yhteinen kriisinratkaisuneuvosto (SRB) on tarkentanut sen suorassa toimivallassa oleviin suuriin luottolaitoksiin sovellettavaa MREL-politiikkaansa

Sääntelyn ja SRB:n MREL-politiikan muutosten johdosta Rahoitusvakausvirasto (RVV) on päivittänyt muistiotaan, jossa kuvataan MREL-vaatimuksen asettamismenettelyä ja tason määrittämiseen vaikuttavia tekijöitä. Muistiossa on kuvattu EU-lainsäädännön ja kansallisen lain sisältöä sekä EU:n viranomaiselimissä (erityisesti SRB, EBA ja komissio) tehtyjä tarkentavia tulkintalinjauksia esiin nousseisiin kysymyksiin. Muistio koskee RVV:n suorassa toimivallassa olevia laitoksia (ns. LSI-luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset). Muistiota päivitetään jatkuvasti ja seuraava päivityskierros tehdään syksyn aikana muun muassa Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) sääntelystandardien tarkistusten johdosta. 

RVV:n MREL muistio 

Lisätietoja: 

Kriisinratkaisuasiantuntija Pekka Kainulainen (pekka.kainulainen(at)rvv.fi) 

Yksikön päällikkö Reima Letto (reima.letto(at)rvv.fi)

Kriisinratkaisu MREL Tiedote