Hyppää sisältöön

Verket för finansiell stabilitet samlar in 320 miljoner euro i stabilitetsavgifter av kreditinstituten

Utgivningsdatum 29.4.2022 16.25
Pressmeddelande

Den gemensamma resolutionsnämnden (Single Resolution Board, SRB) har räknat ut beloppen av stabilitetsavgifter för år 2022. Av samtliga nästan 3 000 avgiftsskyldiga institut inom euroområdet samlas i år in sammanlagt cirka 13,7 miljarder euro i stabilitetsavgifter. Efter detta år har cirka 66 miljarder euro samlats in till den gemensamma resolutionsfonden (Single Resolution Fund, SRF). SRF:s målnivå uppskattas vara cirka 80 miljarder euro i slutet av den inledande perioden år 2023.

Verket för finansiell stabilitet har skickat SRB:s beslut om stabilitetsavgifter till de finländska kreditinstituten och har genom sina beslut den 28 april bestämt att avgifterna ska betalas före utgången av maj.

Verket för finansiell stabilitet samlar i år in sammanlagt 320 miljoner euro av de finländska instituten till den gemensamma resolutionsfonden. De finländska institutens stabilitetsavgifter ökar med i genomsnitt cirka 19 procent jämfört med föregående år. År 2021 samlade Verket för finansiell stabilitet in totalt cirka 270 miljoner euro i stabilitetsavgifter av de finländska kreditinstituten.

Enligt SRM-förordningen om en gemensam resolutionsmekanism är den gemensamma resolutionsfondens målnivå i slutet av år 2023 minst 1 procent av de garanterade insättningarna i alla kreditinstitut som har verksamhetstillstånd i alla deltagande medlemsstater. År 2021 minskade tillväxten i de garanterade insättningarna jämfört med 2020-tillväxttakten till 6,5 procent (år 2020 var den årliga tillväxten beräknad utifrån kvartalsvisa siffror 7 procent). SRB uppskattar att tillväxten av insättningar som ska ersättas kommer att normalisera nära den historiska tillväxttrenden under de närmaste åren. För att säkerställa att målnivån uppnås inom fastställd tid har SRB beslutat att använda en nivå på 1,6 procent av de garanterade insättningarna vid beräkningen av stabilitetsavgifterna för år 2022. Denna koefficient som används för att bestämma målnivån är högre än i fjol (1,35 %), vilket bidrar till att öka beloppet av stabilitetsavgifter totalt och de institutspecifika avgifterna.

Kreditinstitutsspecifika förändringar i de indikatorer som beskriver riskpositionen leder också till ändringar i storleken på stabilitetsavgifterna. Antalet kreditinstitut som är verksamma inom banksektorn i Finland är relativt litet. Sålunda inverkar en förändring i ett enskilt instituts indikator på det specifika institutets stabilitetsavgift, men den kan också avsevärt påverka den relativa riskpositionen för andra kreditinstitut som är verksamma i Finland. Av denna orsak sjönk stabilitetsavgifterna för vissa kreditinstitut samtidigt som de steg kännbart för vissa institut.

De nationella stabilitetsavgifterna för värdepappersföretag 2022

Vid sidan av stabilitetsavgifterna samlar Verket för finansiell stabilitet också in sammanlagt cirka 12 000 euro i nationella stabilitetsavgifter av vissa värdepappersföretag för att bygga upp den nationella resolutionsfonden. Den målnivå som den nationella resolutionsfonden ska nå senast 2024 är cirka 143 000 euro.

Mer information: krishanteringsexpert Kristiina Tuomikoski (vakausmaksut(at)rvv.fi)

Meddelande