Hyppää sisältöön

Blogi: Talletussuojan monivuotinen stressitestisarja parantaa toimintavarmuutta

Julkaisuajankohta 11.3.2022 13.36
Tiedote

Rahoitusvakausvirasto (RVV) testaa säännöllisesti omia järjestelmiään ja prosessejaan sekä pankkien tietojärjestelmien kykyä suoriutua talletussuojavelvoitteista. Testauksen avulla varmistetaan, että RVV:llä on tarvittava kyvykkyys talletussuojakorvausten maksamiseen ja muiden talletussuojajärjestelmän tehtävien hoitamiseen. Testeissä tunnistetaan mahdollisia kehityskohteita ja arvioidaan kehittymistä.

Testaus on keino varmistaa, että yksityiskohdat muodostavat toimivan kokonaisuuden, tietojärjestelmät toimivat talletussuojakorvausten maksatushetkellä tehokkaasti ilman virheitä ja prosessit mahdollistavat talletussuojakorvausten nopean ja sujuvan maksatuksen tallettajille. 

RVV testaa myös kriisinratkaisuun liittyviä prosesseja ja osallistuu viranomaisten yhteisiin harjoituksiin. Tässä blogissa keskitytään RVV:n rooliin kansallisena talletussuojaviranomaisena.

EBA:n ohje antaa minimivaatimukset ja yhtenäiset mittarit testaukselle

Kun RVV:ssä suunnitellaan testejä, käytetään pohjana Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) antamaa ohjetta. EBA:n ohje talletussuojajärjestelmien stressitesteistä yhdenmukaistaa testausta EU:n laajuisesti. Ohje asettaa yhtäläiset minimivaatimukset sille, mitä talletussuojajärjestelmien on testattava kunkin kolmen vuoden stressitestijakson aikana. 

Talletussuojajärjestelmien on testattava talletussuojakorvausten maksatusprosessia, rajat ylittävää maksatusta sivuliikkeen tallettajille ja kriisinratkaisun rahoittamista. Lisäksi niiden on testattava talletussuojarahaston varojen käyttöä talletuskannan siirron rahoittamiseen tai sellaisiin toimenpiteisiin, joilla pyritään estämään pankin ajautuminen maksukyvyttömyyteen, mikäli nämä tehtävät kuuluvat talletussuojajärjestelmän tehtäviin. Kaikkien testien osalta testataan sekä operatiivisia riskejä että rahoituskykyyn liittyviä riskejä. Lisäksi ohjeet edellyttävät, että testejä tehdään yhteistyössä muiden viranomaisten ja muiden talletussuojajärjestelmien kanssa. Edellä mainittujen testien lisäksi talletussuojajärjestelmien on säännöllisesti testattava pankkien tallettaja- ja tilitietojen raportointia (SCV-raportointi), jonka perusteella korvausten maksatus suoritetaan.

EBA:n ohjeella yhtenäistetään paitsi se, mitä testataan, myös se, miten testeissä onnistumista mitataan. Yhtenäiset mittarit lisäävät eri talletussuojajärjestelmien testien vertailtavuutta. Mittarit ovat joko laadullisia tai määrällisiä ja eri testeille on tunnistettu erilaisia mittareita. Ennalta määritellyt mittarit myös ohjaavat testejä haluttuun suuntaan. Jos järjestelmän on esimerkiksi arvioitava viranomaisten välisten yhteistyöjärjestelyiden toimivuutta, valitut mittarit ohjaavat tunnistamaan näihin järjestelyihin liittyviä kehityskohtia. Mittareissa tunnistettuja teemoja ovat muun muassa tiedonvaihto, aikataulutus, viestintä, tietojärjestelmät, rahoitus ja tarvittavat resurssit.

Vertailtavuutta vai kullekin järjestelmälle toimivin testiskenaario?

Vaikka testauksesta annetut ohjeet ovat yksityiskohtaisia, eivät eri maiden talletussuojajärjestelmien testit ole keskenään samanlaisia. Testit ja niiden tulokset eivät tästä syystä ole täysin vertailukelpoisia. Vaikka vertailtavuus kärsii siitä, että testit eroavat järjestelmien välillä, on tämä kuitenkin perusteltua, jotta testauksella voidaan saavuttaa mahdollisimman paljon hyötyjä. Se, minkälainen testiskenaario on kullekin järjestelmälle sopivin, riippuu niin pankkisektorista kuin talletussuojajärjestelmästäkin.

Ohjeessa jätetään talletussuojajärjestelmille tilaa testata kyvykkyyttään tavoilla, jotka parhaiten toimivat juuri niille ja keinoilla, joita kyseisen maan lainsäädäntö mahdollistaa. Sama testi voidaan toistaa, jolloin testi osoittaa sen, missä asioissa on kehitytty ja missä on vielä tarvetta parantaa. Toisaalta talletussuojajärjestelmä voi tehdä saman testin haastavammalla skenaariolla tai lisätä testiin yllätyksellisyyttä. Myös testin tekemisen tapa voi vaihdella. Kirjoituspöytäharjoituksella pystytään toteuttamaan prosessikävelyn kaltaisia testejä. Yllätyksellisellä roolipelityyppisellä simulaatiolla taas voidaan testata prosesseja ja toimintatapoja todellista kriisitilannetta mahdollisimman tarkasti jäljittelevässä ympäristössä. Pankin tiloissa tehtävällä tarkastuksella puolestaan on mahdollista testata tehokkaasti pankin tallettaja- ja tilitietoja koskevan raportoinnin laatua. 

Vertaisarviointi lisää avoimuutta

Testien tulosten määrämuotoinen raportointi EBA:lle on keskeinen osa testausohjetta. Raportointi perustuu talletussuojajärjestelmien tekemiin itsearviointeihin, joissa ne arvioivat suoriutumistaan ohjeen mukaisilla mittareilla. Raportoinnissa kuvataan testitulosten lisäksi se, millä tavoin talletussuojajärjestelmä aikoo parantaa toimintavarmuuttaan niillä alueilla, joilla tunnistettiin parannettavaa. Koska raportointipohja tulee suoraan EBA:n ohjeesta, kiinnittävät kaikki talletussuojajärjestelmät itsearviointia tehdessään huomiota samoihin asioihin.

Talletussuojajärjestelmien laatimien ja EBA:lle toimittamien raporttien perusteella EBA laatii vertaisarvion. Vertaisarvio julkaistaan EBA:n verkkosivuilla. Vertaisarvio ei nimestään huolimatta pyri arvioimaan eri talletussuojajärjestelmien suoriutumista toisiin talletussuojajärjestelmiin verraten. Tämä ei olisikaan mahdollista, sillä raportit eivät ole täysin vertailukelpoisia.

Vertailtavuutta heikentää se, että suoritetut testit ja käytetyt testiskenaariot eroavat toisistaan. Toisaalta raportit perustuvat itsearviointeihin, jolloin talletussuojajärjestelmien arvottaminen näiden raporttien perusteella voisi kannustaa raportoimaan mahdollisimman hyviä tuloksia sen sijaan, että raporteissa avoimesti tunnistettaisiin kehityskohtia. Vertaisarvio keskittyykin eri talletussuojajärjestelmien arvioimisen sijaan tunnistamaan parhaita käytäntöjä ja jakamaan tietoa. Parhaat käytännöt liittyvät niin testien suorittamiseen kuin talletussuojajärjestelmän prosessien kehittämiseen.

Lopuksi

Säännöllinen testaaminen on osa EU:ssa toimivien talletussuojajärjestelmien, eli myös RVV:n, työtä, jolla ne jatkuvasti parantavat toimintavarmuuttaan. Aktiivinen testaaminen ei siis tarkoita sitä, että näköpiirissä olisi tietty talletussuojakorvausten maksatustilanne, johon RVV valmistautuisi, vaan testauksessa on kyse laajemmin yleisestä toimintavarmuuden turvaamisesta ja lisäämisestä.

Testeillä katetaan talletussuojajärjestelmän kaikki tehtävät ja niissä otetaan huomioon lukuisa määrä erilaisia yksityiskohtia liittyen muun muassa tiedonsaantiin, henkilöstöresursseihin ja muihin resursseihin, viestintään, käytössä oleviin maksuvälineisiin, korvausaikaan, rajat ylittävään yhteistyöhön, rahoitusjärjestelyiden riittävyyteen ja rahoitusjärjestelyiden käytettävyyteen. Testeistä jaetaan tietoa EBA:n tekemässä vertaisarviossa, joka on luettavissa EBA:n verkkosivuilta.

RVV osallistuu aktiivisesti talletussuojärjestelmien välisiin yhteistyöryhmiin, joissa jaetaan ideoita ja hyviksi tunnistettuja toimintatapoja testeihin. Yhteistyö talletussuojajärjestelmien välillä parantaa testien laatua ja sitä kautta talletussuojajärjestelmän toimintavarmuutta myös RVV:ssä.

EBA:n talletussuojajärjestelmän stressitestejä koskevat ohjeet löytyvät EBA:n verkkosivuilta: Guidelines on stress tests of deposit guarantee schemes  

Fanni Teinilä, lakimies 

Blogi