Skip to Content

Värdepappersföretags kundmedel börjar omfattas av insättningsgarantin

Utgivningsdatum 22.3.2019 14.37 | Publicerad på svenska 23.9.2020 kl. 13.40
Pressmeddelande

Insättningsgarantins omfattning ändras genom en lagändring så att konton för kundmedel som tillhandahållare av investeringstjänster för i sitt namn i fortsättningen omfattas av insättningsgarantin. Ändringen förutsätter inga åtgärder från insättarnas sida.

Ändringen beror på att lagen om myndigheten för finansiell stabilitet har ändras så att undantagsbestämmelsen som gällde värdepappersföretags konton för kundmedel upphävdes den 20 mars 2019. Insättningar som värdepappersföretag gjort för egen räkning omfattas inte heller i fortsättningen av insättningsgarantin. 

Garantins omfattning är en fråga om arbetsfördelningen mellan två olika garantifonder, insättningsgarantifonden och ersättningsfonden för investerarskydd. Insättningsgarantifonden har inrättats för att skydda insättare och ersättningsfonden för investerarskydd för att skydda investerare. Ändringen innebär att i en eventuell ersättningssituation till följd av inlåningsbankens fallissemang får kunden ersättning för insättningar på konton för kundmedel som förs av tillhandahållare av investeringstjänster ur insättningsgarantifonden.

Läs mer om insättningsgarantin på Garanterade insättningar.