Skip to Content

EBA:s samråd: vilka tillgångar ingår i insättningsgarantifondens målnivå?

Utgivningsdatum 7.5.2021 8.53 | Publicerad på svenska 10.5.2021 kl. 13.28
Pressmeddelande

Europeiska bankmyndigheten (EBA) har öppnat ett samråd om sitt utkast till anvisning där man definierar vad som avses med insättningsgarantifondens disponibla tillgångar. Genom denna definition preciseras vilka tillgångar som räknas med i insättningsgarantifondens målnivå. Genom anvisningen preciseras också vilka uppgifter om insättningsgarantifondens tillgångar som ska rapporteras till EBA. Verket för finansiell stabilitet har varit med och berett anvisningen.

Syftet med anvisningen är att harmonisera finansieringen av insättningsgarantisystemen och öka genomskådligheten och jämförbarheten när det gäller insättningsgarantisystemens finansiella ställning. Strävan med dessa syften är att öka förtroendet för finansiell stabilitet.
EBA föreslår att insättningsgarantisystemen ska rapportera insättningsgarantifondens tillgångar noggrannare än förr. EBA kommer att lägga ut de inrapporterade uppgifterna på sin webbplats. Dessutom föreslår EBA att i insättningsgarantifondens målnivå inräknas bara sådana medel som har samlats in av inlåningsbankerna i form av insättningsgarantiavgifter eller som direkt eller indirekt härrör från dessa avgifter. Detta inverkar till exempel på huruvida medel som återfås från ett konkursbo efter att insättningsgarantiersättningarna betalats räknas med i uppnåendet av målnivån. Enligt EBA:s förslag ska sådana tillgångar inte räknas med i målnivån som följer av lån som ursprungligen tagits för insättningsgarantifonden. I en situation där lånade medel används för att betala insättningsgarantiersättningar ska medel som fåtts från konkursboet således inte räknas med enligt anvisningen. 

I lagen om myndigheten för finansiell stabilitet identifieras inget dylikt beräkningssätt som baserar sig på att man följer medlens ursprung. Verket för finansiell stabilitet har påpekat denna skillnad i förhållande till Finlands nuvarande beräkningssätt i samband med beredningen av EBA:s anvisning. Beräkningssättet enligt EBA:s förslag leder till att i vissa situationer då insättningsgarantifonden byggs upp på nytt blir man tvungen att samla in insättningsgarantiavgifter även efter det att insättningsgarantifondens tillgångar har nått miniminivån 0,8 %.

I samband med samrådet ordnade EBA ett tillfälle som man kunde delta i på distans via internet. Tillfället ordnades onsdagen den 28 juni 2021. Samrådet avslutade den 28 juli 2021.

EBA:s samråd: EBA consults on draft Guidelines on the delineation and reporting of available financial means of Deposit Guarantee Schemes 

Mer information: yngre jurist Fanni Teinilä (förnamn.efternamn(at)rvv.fi)

Insättningsgarantin Meddelande