Skip to Content

EU:s nya bankpaket ändrar också författningarna om resolution

Utgivningsdatum 27.6.2019 17.10 | Publicerad på svenska 23.9.2020 kl. 13.37
Pressmeddelande

EU har godkänt ändringar som hänför sig till lagstiftningsramen för banker. Ändringarna stärker bankunionen och minskar riskerna för det finansiella systemet. Detta så kallade bankpaket har publicerats i EU:s officiella tidning den 7 juni 2019 och vissa delar av det träder i kraft redan den 27 juni 2019.

Bankpaketet innehåller ändringar av EU:s kapitalkravsförordning (förordning 575/2013) och kapitalskravsdirektiv (direktiv 2013/36/EU), vilka stärker bankernas kapital- och likviditetsställning. Dessutom stärks bankernas förmåga att bära förluster och utökas myndigheternas befogenheter genom ändringar av stimulans- och resolutionsdirektivet (direktiv 2014/59/EU) och EU:s resolutionsförordning (förordning 806/2014). 

Med tanke på resolution innehåller bankpaketet bland annat följande ändringar:

  • Ett nytt krav som gäller total förmåga att absorbera förluster (Total Loss Absorbing Capacity, TLAC), och som tillämpas på globala systemviktiga institut (s.k. G-SII-institut)
  • Strängare regler för förmånsrättsordningen för minimikravet för kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL), vilka tillämpas på globala systemviktiga institut (G-SII) och andra viktiga institut (s.k. subordinationskrav)
  • Nya befogenheter för resolutionsmyndigheten att för en kortare tid avbryta ett instituts verksamhet 

Trots att de nya bestämmelserna till stora delar börjar tillämpas först 18 eller 24 månader efter det att de publicerats och en del kräver nationellt genomförande, påpekar Verket för finansiell stabilitet att en del av bestämmelserna blir direkt tillämpliga redan den 27 juni 2019.

Av de ändringar som gäller resolutionsbestämmelserna börjar då tillämpas bestämmelserna enligt artikel 78a i EU:s kapitalkravsförordning om tillstånd att i förtid återköpa efterställda MREL-kvalificerade skuldinstrument. Verket för finansiell stabilitet bereder under juli kompletteringar som gäller denna sakhelhet i sin linjepromemoria som gäller minimikravet för kapitalbas och nedskrivningsbara skulder utifrån SRB:s policy. 

Närmare upplysningar lämnas av krishanteringsexpert Pekka Kainulainen (fö[email protected]) och enhetschefen för krishantering Reima Letto (fö[email protected]) vid Verket för finansiell stabilitet.

Mer information (på engelska):

SRB meddelande: SRB updates MREL policy

BRRD ändringarna: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019L0879&qid=1560262005241&rid=33

SRMR ändringarna: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R0877&qid=1560262005241&rid=32

CRR ändringarna: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1560262005241&uri=CELEX:32019R0876 

CRD ändringarna: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1560262005241&uri=CELEX:32019L0878