Skip to Content

EU:n uusi pankkipaketti muuttaa myös kriisinratkaisua koskevia säädöksiä

Julkaisuajankohta 27.6.2019 17.10
Tiedote

EU:ssa on hyväksytty pankkeja koskevaan lainsäädäntökehikkoon liittyviä muutoksia, jotka vahvistavat pankkiunionia ja vähentävät rahoitusjärjestelmän riskejä. Tämä niin sanottu pankkipaketti on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä 7.6.2019 ja se tulee eräiltä osin voimaan jo 27.6.2019.

Pankkipaketti sisältää EU:n vakavaraisuusasetukseen (asetus 575/2013) ja vakavaraisuusdirektiiviin (direktiivi 2013/36/EU) tehtyjä muutoksia, joilla vahvistetaan pankkien pääoma- ja likviditeettiasemaa. Lisäksi vahvistetaan pankkien tappionkantokykyä ja lisätään viranomaisten valtuuksia elvytys- ja kriisinratkaisudirektiiviin (direktiivi 2014/59/EU) ja EU:n kriisinratkaisuasetukseen (asetus 806/2014) tehdyillä muutoksilla. 

Kriisinratkaisun näkökulmasta pankkipaketti sisältää muun muassa seuraavia muutoksia:

  • uusi kokonaistappionkattamiskykyä (Total Loss Absorbing Capacity, TLAC) koskeva vaatimus, jota sovelletaan maailmanlaajuisiin järjestelmän kannalta merkittäviin laitoksiin (ns. ’G-SII-laitokset’)

  • omien varojen ja hyväksyttävien velkojen vähimmäisvaatimuksen (MREL) etuoikeusasemaa koskevat tiukemmat säännöt, joita sovelletaan maailmanlaajuisiin järjestelmän kannalta merkittäviin laitoksiin (G-SII) ja muihin merkittäviin laitoksiin (ns. subordinaatiovaade)

  • kriisinratkaisuviranomaisen uudet valtuudet laitoksen toiminnan lyhytaikaiseksi keskeyttämiseksi 

Vaikka uusia säännöksiä ryhdytään soveltamaan monilta osin vasta 18 tai 24 kuukauden jälkeen niiden julkaisemisesta ja osa vaatii kansallista voimaansaattamista, Rahoitusvakausvirasto (RVV) kiinnittää huomiota siihen, että osa säännöksistä tulee suoraan sovellettavana voimaan jo 27.6.2019 lukien.

Kriisinratkaisusäännösten muutoksista tällöin tulevat sovellettavaksi EU:n vakavaraisuusasetuksen artiklan 78a mukaiset määräykset huonompietuoikeuksisten MREL-kelpoisten velkainstrumenttien ennenaikaisen takaisinmaksun luvanvaraisuudesta. RVV valmistelee heinäkuun aikana tätä asiakokonaisuutta koskevat täydennykset LSI- laitoksia koskevaan MREL- linjausmuistioonsa SRB:n laatiman politiikan pohjalta. 

Lisätietoa antavat RVV:n kriisinratkaisuasiantuntija Pekka Kainulainen ([email protected]) ja kriisinratkaisuyksikön päällikkö Reima Letto ([email protected])

Linkkejä:

SRB:n julkaisema tiedote MREL-politiikan täydentämisestä 27.6.2019 voimaan tulevilla muutoksilla: SRB updates MREL policy (englanniksi)

Elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin (BRRD) muutokset: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019L0879&qid=1560262005241&rid=33

EU:n kriisinratkaisuasetuksen (SRMR) muutokset: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32019R0877&qid=1560262005241&rid=32

EU:n vakavaraisuusasetuksen (CRR) muutokset: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1560262005241&uri=CELEX:32019R0876 

Vakavaraisuusdirektiivin (CRD) muutokset: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1560262005241&uri=CELEX:32019L0878