Skip to Content

Verket för finansiell stabilitet samlar in 128 miljoner euro till insättningsgarantifonden 2021

Utgivningsdatum 30.4.2021 10.34
Pressmeddelande

År 2021 samlar Verket för finansiell stabilitet in sammanlagt 128 miljoner euro av inlåningsbankerna i insättningsgarantiavgifter samt i anslutningsavgifter till insättningsgarantisystemet. Verket för finansiell stabilitet har fattat besluten om insättningsgarantiavgifterna för år 2021 den 28 april.

Insättningsgarantiavgifterna används för att bygga upp insättningsgarantifonden, vars uppgift är att trygga insättarnas tillgodohavanden i inlåningsbanker. Insättningsgarantifondens målnivå är 0,8 procent av det sammanlagda beloppet av garanterade insättningarna i de inlåningsbanker som är verksamma i Finland och målnivån bör uppnås senast den 3 juli 2024. Detta motsvarar cirka 1,16 miljarder euro beräknat på beloppet av de garanterade insättningarna i slutet av 2020 (målnivån beräknad på beloppet av de garanterade insättningarna i slutet av 2019 var 1,07 miljarder euro). Beloppet av de garanterade insättningarna var cirka 145 miljarder euro i slutet av 2020 (cirka 134 miljarder euro i slutet av 2019). Tillväxten i de garanterade insättningarna tilltog under år 2020. Därför har också fondens målnivå höjts och de insättningsgarantiavgifter som ska samlas in till fonden ökat.

Insättningsgarantifondens storlek är för närvarande cirka 651 miljoner euro. Efter att insättningsgarantiavgifterna för 2021 samlats in kommer insättningsgarantifondens storlek att vara cirka 778 miljoner euro.

Mer information: krishanteringsexpert Kristiina Tuomikoski (talletussuojamaksut(at)rvv.fi)

Meddelande