Hoppa till innehåll

EBA har gett ut ett uppdaterat utkast till ITS-genomförandeförordning och tekniska rapporteringsspecifikationer för kreditinstitutens och värdepappersföretagens resolutionsplaner

Utgivningsdatum 8.5.2018 11.42 | Publicerad på svenska 23.9.2020 kl. 14.01
Pressmeddelande

Euopeiska bankmyndigheten (EBA) gav den 17 april 2018 ut uppdaterade rapporteringsspecifikationer (v. 2.8) inklusive en DPM-modell och XBRL-taxonomier. Rapporteringsspecifikationerna har uppdaterats i enlighet med utkastet till ITS-genomförandeförordning (ITS) som publicerades samtidigt och gäller formatet för de uppgifter som samlas in för tillsynsbehov och upprättandet av resolutionsplaner. 1

Verket för finansiell stabilitet (RVV) samlar in uppgifter av kreditinstitut och värdepappersföretag verksamma i Finland, för upprättandet av resolutionsplaner. Om formatet för de rapporterade uppgifterna föreskrivs i det nu publicerade uppdaterade utkastet till ITS som lämnats till kommissionen och som ska gälla rapporteringen för slutet av 2018. De nya rapportformulären används för första gången för rapportering till RVV vid slutet av maj 2019. År 2020 är inlämningstiden en månad kortare, dvs. rapporten ska lämnas in vid slutet av april.

Den uppdaterade ITS-förordningen fastställer harmoniserade minimikrav för de uppgifter som årligen ska lämnas till resolutionsmyndigheterna för upprättande av resolutionsplaner. Resolutionsmyndigheterna kan dock fatta beslut om en mindre detaljerad rapportering, om institutet omfattas av s.k. föenklade skyldigheter.

SRB:s utvidgade rapportering om skuldstrukturen (LDT)2 har införlivats med den tekniska beskrivningen av rapportering. Informationskraven enligt ITS har bedömts som otillräckliga för en del istitut, och EBAs DPM-modell och XBRL-taxonomi har därför av praktiska skäl kompletterats med SRB:s ytterligare informationskrav beträffande LDT. Utvidgningen motsvarar i stort sett SRB:s LDT-formulär för 2018. Motsvarande utvidgning har däremot inte gjorts för SRB:s FMI- och Critical Functions -rapporteringar, utan de mer omfattande Excel-tabeller som SRB upprättat kommer ochså sedan ITS-förordningen trätt i kraft tills vidare att användas i rapporteringen från sådana institut som RVV bedömer att det behöver mer omfattande information om än vad som föreskrivits i ITS för att kunna upprätta resolutionsplanen.

ITS innehåller inga uttryckliga bestämmelser om filformatet för rapporteringen mellan rapportörer och resolutionsmyndigheter, utan myndigheterna kan besluta om det tekniska utförandet ava rapporteringen från instituten under sin jurisdiktion. Instituten under RVV:s jurisdiktion fortsätter tills vidare att rapportera i Excel. Institut under SRB:s direkta jurisdiktion kommer eventuellt att övergå till LDT-rapportering i XBRL-format redan under 2019. RVV informerar SI-instituten om de tekniska kraven för LDT-rapportering genast när dessa har preciserats.

Finansinspektionen svarar för insamlingen ar tillsynsuppgifter och lägger ut meddelanden om förändringarna i dem på sin egen webbplats.

Upplysningar:
[email protected]

1 EBA publihes amended technical standards on supervisory and resolution reporting for EU institutions and the corresponding DPM and XBRL taxonomy 2.8

2 Cooperation with the European Banking Authority (EBA) on 2019 Resolution Reporting