Hyppää sisältöön

Virasto ja yhteinen kriisinratkaisumekanismi

Rahoitusvakausvirasto toimii osana pankkiunioniin kuuluvien EU-valtioiden yhteistä kriisinratkaisumekanismia. Mekanismi koostuu EU:n kriisinratkaisuneuvostosta, yhteisestä kriisinratkaisurahastosta sekä kansallisista kriisinratkaisuviranomaisista. Yhteinen kriisinratkaisumekanismi mahdollistaa pankkien ja sijoituspalveluyritysten tehokkaan kriisinratkaisun tilanteissa, joissa pankit joutuisivat vakaviin taloudellisiin vaikeuksiin yhteisestä pankkivalvonnasta huolimatta. Sen tarkoitus on varmistaa hyvässä järjestyksessä tapahtuva pankkien kriisinratkaisu siten, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän kustannuksia veronmaksajille ja taloudelle.

EU:n kriisinratkaisuneuvosto

EU:n kriisinratkaisuneuvosto (Single Resolution Board, SRB) on pankkiunionin kriisinratkaisuviranomainen. Se muodostaa keskeisen osan pankkiunionia ja yhteistä kriisinratkaisumekanismia. Sen vastuulla on EKP:n suoraan pankkivalvontaan kuuluvien sekä rajat ylittävien pankkiryhmien kriisinratkaisun suunnittelu ja toteuttaminen. SRB on itsenäinen EU-virasto ja sijaitsee Brysselissä. Se on myös vastuussa yhteisestä kriisinratkaisurahastosta (Single Resolution Fund, SRF).

Kriisinratkaisuneuvosto työskentelee läheisessä yhteistyössä kansallisten kriisinratkaisuviranomaisten sekä Euroopan komission ja Euroopan keskuspankin kanssa. SRB tekee yhteensovitus- ja harmonisointityötä, jotta pankkiunionin kriisinratkaisuviranomaisten toiminta ja päätöksenteko olisi mahdollisimman yhtenäistä ja jotta kaikkia pankkiunionissa toimivia pankkeja käsiteltäisiin samalla tavalla riippumatta siitä, missä jäsenvaltiossa ne sijaitsevat.

Kriisinratkaisuneuvosto kokoontuu kahdessa kokoonpanossa: johdon istunnossa ja täysistunnossa. Johdon istunnossa ovat läsnä SRB:n puheenjohtaja, SRB:n varapuheenjohtaja (ilman ääntä puheenjohtajan ollessa läsnä) sekä neljä kriisinratkaisuneuvoston pysyvää jäsentä. Johdon istunto valmistelee, ja mahdollisuuksien mukaan antaa, kaikki kriisinratkaisumenettelyä koskevat päätökset. Silloin kun päätökset koskevat jonkin laitoksen kriisinratkaisua, kyseisen jäsenvaltion kriisinratkaisuviranomaisen edustaja kutsutaan mukaan päätöksentekoon.

Täysistunnon jäseniä ovat johdon istunnon jäsenten lisäksi kaikki pankkiunioniin osallistuvien jäsenvaltioiden kriisinratkaisuviranomaisten edustajat. Täysistunto käsittelee muut kuin kriisinratkaisuun liittyvät asiat sekä päättää kriisinratkaisurahaston varojen käytöstä siinä tapauksessa, että rahaston varoja esitetään käytettäväksi yli 5 miljardin euron edestä.

Yhteinen kriisinratkaisurahasto

Yhteinen kriisinratkaisurahasto SRF aloitti toimintansa vuoden 2016 alussa. Luottolaitosten maksamat vakausmaksut siirretään kansallisesta kriisinratkaisurahastosta yhteiseen rahastoon, jonka tavoitetaso on 1 prosentti pankkiunionin korvattavia talletuksia vastaava määrä eli nykytiedoin arviolta noin 60 mrd. euroa. Tavoitteena on saavuttaa tämä taso vuoden 2023 loppuun mennessä.

Yhteisen kriisinratkaisurahaston kansalliset rahasto-osuudet sulautuvat kahdeksan vuoden siirtymäajan aikana asteittain yhdeksi rahastoksi.