TALLETUSSUOJAN MAKSATUSJÄRJESTELMÄHANKE

Rahoitusvakausvirastossa on käynnissä talletussuojan maksatusjärjestelmähanke, jossa tavoitteena on luoda prosessit ja rakentaa tarvittavat järjestelmät talletuksia koskevaan tiedonkeruuseen ja talletussuojakorvausten maksatukseen kriisitilanteissa.

Rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain 5 luvun 10 §:n mukaan Rahoitusvakausviraston on suoritettava korvaukset tallettajille seitsemän työpäivän kuluessa 9 §:ssä tarkoitetusta viraston päätöksestä koskien talletusten korvaamista talletussuojarahaston varoista. Lain 5 luvun 2 §:n mukaan talletuspankeilla on velvollisuus toimittaa virastolle tiedot korvauskelpoisista ja korvattavista talletuksista viraston pyytäessä ja rakennettava tätä varten sisäiset järjestelmät. Nopeaan maksatukseen siirtymistä koskee vuoden 2019 loppuun ulottuva siirtymäaika, mutta pankkien velvoitteelle ei ole säädetty siirtymäaikaa.

HANKKEEN ETENEMINEN

Hankkeen esiselvitys- ja suunnitteluvaiheen aikana on tiedonkeruun määrittelyiden osalta tehty tiivistä yhteistyötä toimialan kanssa, selvitetty mahdollisuudet hyödyntää valtionhallinnon yhteisiä ratkaisuja sekä laadittu kuvaukset talletussuojakorvausten maksatusprosessista ja rakennettavasta järjestelmäkokonaisuudesta. Maksatusjärjestelmäkokonaisuuden toteutusprojekti on tavoitteena käynnistää syksyllä 2017 siten, että järjestelmäkokonaisuus on tuotannossa vuoden 2018 loppupuolella.  

HANKKEEN YHTEISTYÖRYHMÄ

Toukokuussa 2016 aloitti toimintansa hankkeen yhteistyöryhmä, jossa on Rahoitusvakausviraston lisäksi edustajia talletuspankeista ja Finanssialan Keskusliitosta. Työryhmässä valmisteltiin yhteistyössä korvattavia talletuksia koskevan konekielisen Single Customer View (SCV) -tiedonkeruun määritykset ja valmistauduttiin ensimmäiseen tiedonkeruun testauskierrokseen (toukokuussa 2017). Työryhmä jatkaa kokoontumisia tarpeen mukaan Rahoitusvakausviraston maksatusjärjestelmäkokonaisuuden toteutusprojektin aikana, kun aloitetaan valmistautuminen tiedonkeruun seuraavaan testauskierrokseen.

RAKENNETTAVA MAKSATUSJÄRJESTELMÄKOKONAISUUS

Rakennettava järjestelmäkokonaisuus voidaan jakaa seuraaviin osiin:

  • tiedonkeruu pankeilta ja tallettajilta
  • järjestelmä kerättävien tietojen validointiin, käsittelyyn ja tarvittavien tietoaineistojen muodostamiseen
  • korvausten maksatus
  • korvauspäätösten antaminen.

Maksatusjärjestelmäkokonaisuudessa hyödynnetään valtionhallinnon yhteisiä kansallisen palveluarkkitehtuurin suomi.fi-ratkaisuja (tunnistus, valtuudet, viestit) sekä tiedonkeruuosiossa että korvauspäätösten antamisessa. Lisätietoja kansallisesta palveluarkkitehtuurista ja sen palveluista löytyy osoitteesta https://esuomi.fi/.

Lisätietoja

Hankkeen projektipäällikkö:
IT-projektipäällikkö, talletussuoja-asiantuntija Saija Kuivalainen
0295 253 532
etunimi.sukunimi(at)rvv.fi