Hoppa till innehåll

Verket som arbetsplats

Verket för finansiell stabilitet är ett självständigt verk och de anställda står i tjänsteförhållande till verket. Utöver överdirektören har verket 21 anställda i olika expertuppgifter. Av de anställda är 67 % kvinnor och 33 % män.

För sina anställda erbjuder verket samhällsviktiga och krävande expertuppgifter och en utsiktspost över verksamheten i bankunionens andra pelare, den gemensamma resolutionsmekanismen, som kommit i gång 2015. 

Tonvikten i verkets arbete ligger på internationell verksamhet som en del av det europeiska samarbetsnätverket. Detta återspeglas i ett nära samarbete med EU:s resolutionsnämnd på dess plena och inom dess kommittéer och inom interna resolutionsteam som resolutionsämnden tillsatt för att bereda ärenden som gäller enskilda institut. Verket är också aktivt i Europeiska bankmyndighetens (EBA) arbetsgrupper och kommittéer.

Det internationella inslaget i arbetet återspeglas också i de resolutionskollegier som bildats för gränsöverskridande nordiska bankkoncerner. Verksamheten på insättningsgarantiområdet bygger likaså på gränsöverskridande samarbete med insättningsgarantisystemen i andra länder och samarbete inom ramen för internationella samarbetsorgan.

I Finland har verket ett nära samarbete med Finansinspektionen, Finlands Bank och finansministeriet.

Verket har nya lokaler i Helsingfors Fiskehamn och moderna arbetsredskap. Tongivande i verkets interna verksamhet är öppenhet, vilja att arbeta och lära tillsammans, ömsesidigt förtroende och respekt. I sin verksamhet uttåt vill verket förmedla en bild av sakkunskap, ansvarskänsla och samarbetsvillighet.

Enligt Finansministeriets föreskrift Finansministeriet fungerar som förvaltningsområdets förhandlingsmyndigheten för Verket för finansiell stabilitet. Finansministeriet publicerar på deras websidor tjänstekollektivavtalet som tillämpas på Verket för finansiell stabilitet.