VERKET SOM ARBETSPLATS

Verket för finansiell stabilitet är ett självständigt verk och de anställda står i tjänsteförhållande till verket. Utöver överdirektören har verket 18 anställda i olika expertuppgifter. Av de anställda är 53 % kvinnor och 47 % män.

För sina anställda erbjuder verket samhällsviktiga och krävande expertuppgifter och en utsiktspost över verksamheten i bankunionens andra pelare, den gemensamma resolutionsmekanismen, som kommit i gång 2015. 

Tonvikten i verkets arbete ligger på internationell verksamhet som en del av det europeiska samarbetsnätverket. Detta återspeglas i ett nära samarbete med EU:s resolutionsnämnd på dess plena och inom dess kommittéer och inom interna resolutionsteam som resolutionsämnden tillsatt för att bereda ärenden som gäller enskilda institut. Det internationella inslaget i arbetet återspeglas också i de resolutionskollegier som bildats för gränsöverskridande nordiska bankkoncerner. Verksamheten på insättningsgarantiområdet bygger likaså på gränsöverskridande samarbete med insättningsgarantisystemen i andra länder och samarbete inom ramen för internationella samarbetsorgan.

I Finland har verket ett nära samarbete med Finansinspektionen, Finlands Bank och finansministeriet.

Verket har nya lokaler i Helsingfors Fiskehamn och moderna arbetsredskap. Tongivande i verkets interna verksamhet är öppenhet, vilja att arbeta och lära tillsammans, ömsesidigt förtroende och respekt. I sin verksamhet uttåt vill verket förmedla en bild av sakkunskap, ansvarskänsla och samarbetsvillighet.