Hoppa till innehåll

Verket och den gemensamma resolutionsmekanismen

Verket för finansiell stabilitet ingår i den gemensamma resolutionsmekanismen för de EU-länder som hör till bankunionen. Mekanismen består av EU:s resolutionsnämnd, den gemensamma resolutionsfonden och de nationella resolutionsmyndigheterna. Den gemensamma resolutionsmekanismen möjliggör en effektiv resolution av banker och värdepappersföretag i en situation där bankerna skulle drabbas av allvarliga finansiella problem trots den gemensamma banktillsynen. Syftet är att säkerställa en ordnad resolution av banker med så små kostnader för skattebetalarna och ekonomin som möjligt.

EU:s resolutionsnämnd

EU:s resolutionsnämnd (Single Resolution Board, SRB) är bankunionens resolutionsmyndighet. Resolutionsnämnden bildar en central del av bankunionen och den gemensamma resolutionsmekanismen. Den svarar för planering och genomförande av resolutionen av bankkoncerner under ECB:s direkta banktillsyn eller med gränsöverskridande verksamhet. Resolutionsnämnden är ett självständigt EU-verk som är beläget i Bryssel. Nämnden svarar också för den gemensamma resolutionsfonden (Single Resolution Fund, SRF).

Resolutionsnämnden bedriver ett nära samarbete med de nationella resolutionsmyndigheterna och med Europeiska kommissionen och Europeiska centralbanken. Den arbetar med samordning och harmonisering för att säkerställa en så enhetlig verksamhet och beslutsprocess för resolutionsmyndigheterna inom bankunionen som möjligt samt lika behandling av alla banker inom bankunionen oberoende av hemland.

Resolutionsnämnden samlas i två olika sammansättningar: ledningssessionen och plenum. I ledningssessionen deltar SRB:s ordförande och vice ordförande (som saknar röst när ordföranden är närvarande) och fyra ständiga medlemmar av resolutionsnämnden. Ledningssessionen bereder alla beslut om resolutionsförfaranden, som den också meddelar i mån av möjlighet. När besluten gäller resolution av ett institut, inbjuds en representant för medlemsstatens resolutionsmyndighet att delta i beslutsfattandet.

I plenum deltar utöver deltagarna i ledningssessionen representanter för resolutionsmyndigheterna i bankunionens alla medlemsländer. På plenum behandlas ärenden som inte gäller resolutionsfrågor och fattas beslut om användningen av resolutionsfondens tillgångar när förslaget om användning av fondens tillgångar överstiger 5 miljarder euro.

Den gemensamma resolutionsfonden

Den gemensamma resolutionsfonden (Single Resolution Fund, SRF) inledde sin verksamhet vid början av 2016. Stabilitetsavgifterna från kreditinstituten överförs från den nationella till den gemensamma resolutionsfonden, vars målnivå är 1 % av bankunionens garanterade insättningar, vilket i nuläget uppskattas till ca 60 miljarder euro. Enligt målet ska denna nivå vara uppnådd senast vid utgången av 2023.

De nationella bidragen till den gemensamma resolutionsfonden fusioneras successivt till en enda fond under en övergångsperiod på åtta år.