Hoppa till innehåll

Upprättande av resolutionsplaner

Verket för finansiell stabilitet upprättar resolutionsplaner för kreditinstitut, värdepappersföretag och värdepapperscentralen. Resolutionsplanerna för små institut upprättar verket själv, medan planerna för stora institut upprättas av EU:s resolutionsnämnd i samarbete med verket. Planerna upprättas för instituten på koncernnivå. För utländska koncerner upprättas resolutionsplanerna av ett resolutionskollegium under ledning av resolutionsmyndigheten i institutets hemland.

Resolutionsplanen skapar beredskap för en situation där ett kreditinstitut, ett värdepappersföretag eller värdepapperscentralen riskerar att fallera. En strategisk verksamhetsanalys utförs för att identifiera den resolutionsstrategi som bäst lämpar sig för institutet. Planen ska specificera de åtgärder som bör vidtas i en krissituation för att kritiska funktioner som institutet tillhandahåller tredje parter ska kunna upprätthållas. Resolutionsstrategin testas mot olika krisscenarier. Resolutionen ska genomföras med minsta möjliga negativa konsekvenser för den finansiella stabiliteten. Vidare ska såväl inlåningskunder som bankkundernas tillgångar och egendom skyddas. Planerna får inte utgå från extraordinärt offentligt finansiellt stöd eller nödfinansiering från centralbanken. Verket för finansiell stabilitet har med stöd av resolutionslagen befogenheter att fatta diverse beslut som gäller de institut som det har behörighet över. En del av besluten fattas redan i samband med resolutionsplaneringen och kan således gälla ekonomiskt stabila institut med sunda verksamhetsförutsättningar.

En resolutionsplan upprättas i regel årligen för varje institut. Små institut som är av mindre betydelse för det finansiella systemet får upprätta en förenklad plan, som också kan uppdateras mera sällan. Verket fattar beslut om vilka institut som beviljas förenklade skyldigheter. Verket ska bedöma vilka konsekvenser ett insolvensförfarande för institutet skulle få för verksamheten på finansmarknaden, andra institut, tillgången till finansiering och ekonomin överlag. Verket samarbetar med Finansinspektionen för att säkerställa att de förenklade skyldigheterna i fråga om återhämtnings- och resolutionsplaner tillämpas enhetligt.

Samtidigt som verket upprättar eller granskar ett instituts resolutionsplan ska det också bedöma möjligheterna att upplösa och omstrukturera institutet. Om verket då efter samråd med Finansinspektionen konstaterar att det föreligger ett väsentligt hinder för upplösning eller omstrukturering av institutet, ska det skriftligen meddela institutet om detta. Om institutet inte kan föreslå tillräckliga åtgärder för att avlägsna hindren, kan verket kräva vissa åtgärder av institutet, såsom begränsning av exponeringarna, försäljning av tillgångar, begräsning eller avveckling av enskilda verksamheter eller juridisk omstrukturering.

Institutets kapitalbas och nedskrivningsbara skulder ska både på institutsnivå och koncernnivå kontinuerligt uppgå till minst det belopp som verket fastställt (s.k. MREL-krav; MREL = Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities). Beslutet om minimibeloppet av institutets kapitalbas och nedskrivningsbara skulder fattas samtidigt med upprättandet av resolutionsplanen.

Verket för finansiell stabilitet har inte självständiga befogenheter att förelägga institut administrativa påföljder. Däremot kan Finansinspektionen på framställning av Verket för finansiell stabilitet besluta om sanktioner för institut som underlåter att lämna de upplysningar som behövs för upprättande av resolutionsplaner.

Länkar:

Lag om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag

Tillämpning av minimikravet för nedskrivningsbara skulder (MREL)

En förkortad version av manualen som berör planeringsarbetet har publicerats på SRB:s hemsida.