Hoppa till innehåll

Uppgifter och mål

Verket för finansiell stabilitet är ett nytt självständigt verk som i egenskap av Finlands nationella resolutionsmyndighet svarar för resolutionsplaneringen i kreditinstitut och värdepappersföretag och besluten om omstrukturering av verksamheten i problemdrabbade institut. Verket för finansiell stabilitet ingår i EU:s gemensamma resolutionsmekanism. Verket deltar i arbetet i EU:s resolutionsnämnd (Single Resolution Board, SRB) och bedriver ett nära samarbete med SRB i resolutionsärenden.  Verket ansvarar också för de myndighetsuppgifterna som relaterar till resolutionsplaneringen för värdepapperscentralen.

Verket för finansiell stabilitet är också Finlands nationella insättningsgarantimyndighet. Verket sköter insättningsgarantisystemets uppgifter, tar ut insättningsgarantiavgifter och beslutar om insättningsgarantifondens betalningsskyldighet.

Verket för finansiell stabilitet förvaltar Stabilitetsfonden, som står utanför statsbudgeten och är sammansatt av en resolutionsfond, som byggs upp med stabilitetsavgifter, och en insättningsgarantifond, som byggs upp med insättningsgarantiavgifter.

Verksamheten regleras av följande centrala rättsakter: lagen om myndigheten för finansiell stabilitet (1195/2014), lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag (1194/2014), lagen om förvaltningsavgift till Verket för finansiell stabilitet (1197/2014) och EU:s resolutionsförordning (EU) nr 806/2014 (Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av enhetliga regler och ett enhetligt förfarande för resolution av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam resolutionsmekanism och en gemensam resolutionsfond och om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010).