Hoppa till innehåll

Riktlinjer och föreskrifter

Verket för finansiell stabilitet sköter de uppgifter som föreskrivs i resolutionslagen och kreditinstitutslagen och övervakar tillsammans med Finansinspektionen att lagarna följs. Till verkets uppgifter hör dessutom bland annat att verkställa de beslut som resolutionsnämnden fattar med stöd av SRM-förordningen. Verket har i vissa fall rätt att meddela föreskrifter och kan också väcka förslag och initiativ till utveckling av bestämmelser och föreskrifter om resolution inom finanssektorn.

Verket har befogenhet att tillämpa och övervaka de bestämmelser i kommissionens delegerade förordningar och Europeiska bankmyndighetens (EBA) standarder (regulatory technical standards och implementing technical standards) som utfärdats med stöd av återhämtnings- och resolutionsdirektivet.

Verkets verksamhet styrs i hög grad även av EBAs riktlinjer. Enligt artikel 16 i kommissionens förordning 1093/2010 ska den behöriga myndigheten i varje medlemsstat inom två månader efter att en EBA-riktlinje eller -rekommendation meddelats bekräfta om den följer eller tänker följa riktlinjen eller rekommendationen (det s.k. comply or explain-förfarandet). När riktlinjen riktar sig till den behöriga resolutionsmyndigheten analyserar verket innehållet i riktlinjen och sänder ett comply-meddelande till EBA om sitt beslut att följa eller inte följa riktlinjen (jämte motiveringar). På EBAs webbplats publiceras en förteckning över olika medlemsstaters beslut att följa/inte följa riktlinjen. En del av EBAs riktlinjer kan gälla både den behöriga tillsynsmyndigheten och resolutionsmyndigheten, och då sänder båda myndigheterna sitt eget meddelande.

I sin verksamhet följer verket också riktlinjer som SRB meddelat i syfte att säkerställa harmoniserade tillämpningsrutiner för de nationella resolutionsmyndigheterna i bankunionen. En central ställning intar bland annat manualer för planering och verkställande av resolutioner.

Tillämpning av minimikravet för nedskrivningsbara skulder (MREL)