Hoppa till innehåll

Resolutionsverktyg

När Verket för finansiell stabilitet har fattat beslut om att ställa ett institut under resolutionsförvaltnig, har verket behörighet att använda resolutionsverktygen enligt 8–11 kap. i resolutionslagen. Verktygen är nedskrivning och konvertering av skulder (s.k. bail in), överföring av affärsverksamhet, tillfälliga institut och egendomförvaltningsbolag. Om det verktyg som i direktivets svenska version kallas för broinstitut, används i resolutionslagen benämningen tillfälliga institut. Resolutionsverktyg kan användas först efter en värdering av institutets tillgångar enligt 5 kap. i resolutionslagen och efter att ägarnas ansvar genomdrivits på det sätt som avses i 6 kap. i lagen. Vid omstrukturering av ett instituts verksamhet kan flera verktyg användas samtidigt.

I besluten om användningen av resolutionsverktyg åsidosätter verkets behörighet det som föreskrivs i andra lagar om befogenheterna och beslutsordningen för institutets förvaltningsorgan. Verket kan därmed fatta besluten enligt 8–11 kap. i resolutionslagen utan medverkan av bolagets verkställande direktör, styrelse, eventuella förvaltningsråd och bolagsstämma eller något annat organ med högsta beslutanderätt i institutet. De sedvanliga förvaltningsorganen har dock kvar sina egna uppgifter och befogenheter till den del som dessa inte tillkommer verket med stöd av lagen eller verkets beslut.

Nedskrivning och konvertering av skulder (Bail in)

Verkets rätt enligt 8 kap. i resolutionslagen att skriva ned det nominella värdet av skulder och konvertera skulder till kapitalbasinstrument gäller alla andra skulder utom skulder som avses i lagens 4 kap. Nedskrivningsbara är inte insättningar som omfattas av insättningsgarantin, säkrade skulder, skulder baserade på anställningsförhållanden, med undantag för rörliga ersättningar, skulder för köp av råvaror och tjänster, skulder till andra institut med en ursprunglig löptid på högst sju dagar och skulder för clearing och avveckling av betalningar och värdepapper. I vissa situationer får verket efter egen prövning även undanta andra skulder från nedskrivning och på motsvarande sätt sänka värdet av övriga godtagbara skulder med ett belopp som motsvarar de undantagna skulderna. Vid skuldnedskrivningen ska dock hänsyn tas till lagens allmänna princip om att borgenärerna inte får försättas i sämre ställning än vid konkurs.

Institutet har enligt lagen skyldighet att lägga fram ett förslag till omstrukturering av verksamheten efter genomförd skuldnedskrivning och konvertering till kapitalbasinstrument enligt 8 kap. Det bör påpekas att 6 kap. i lagen föreskriver om nedskrivning av poster i redovisat eget kapital.

Överföring av affärsverksamhet

Överföring av affärsverksamhet som resolutionsverktyg omfattar överlåtelse av en del av företagets tillgångar och skulder till ett annat företag, fusion genom kombination och absorption, delning, tvångsinlösning och vidareöverlåtelse av institutets aktier och andelar. Överlåtbara tillgångar och skulder ska auktioneras ut, förutsatt att målet för resolutionen inte äventyras.

Tillfälliga institut

Detta resolutionsverktyg går ut på överföring av det problemdrabbade institutets tillgångar och skulder till ett annat befintligt institut. Verket ska utöva bestämmanderätt i det tillfälliga institutet, som också kan ha andra offentliga eller privata ägare. Syftet med verksamheten i tillfälliga institut är alltid att göra det möjligt att fortsätta med de viktigaste affärsverksamheterna i ett institut som ställts under resolutionsförvaltning och vidareöverlåta de tillgångar och skulder som har överlåtits till det tillfälliga institutet. Verket ser till att det tillfälliga institutet bland annat uppfyller tillstånds- och registreringskraven och har de resurser som behövs för att fortsätta verksamheten. Finansinspektionen kan på verkets ansökan bevilja ett tillfälligt institut undantag från kapital- och likviditetskraven för en viss tid.

Verket ska fatta beslut om fusionering eller delning av ett tillfälligt institut, om försäljning av institutets aktier eller annan upplösning av institutet så snabbt som möjligt och senast inom två år (i undantagsfall tre år) från det att institutet mottagit de överlåtna verksamheterna. När verket avvecklar verksamheten i ett tillfälligt institut ska det auktionera ut institutets aktier, andelar eller tillgångar. Verket måste välja det förmånligaste erbjudandet, som inte äventyrar målen för resolutionen eller orsakar störningar på finansmarknaden.

Egendomsförvaltiningsbolag

Vid tillämpning av de resolutionsverktyg som beskrivs ovan kan Verket för finansiell stabilitet grunda ett eller flera aktiebolag (egendomsförvaltningsbolag) och besluta om att överlåta tillgångarna och skulderna i ett institut under resolution eller i ett tillfälligt institut till ett egendomsförvaltningsbolag i en eller flera poster. Av egendomsförvaltningsbolagets bolagsordning ska framgå att bolaget är ett sådant egendomsförvaltningsbolag som avses i resolutionslagen. Verket kan besluta om överlåtelse av tillgångarna och skulderna i ett institut under resolution eller i ett tillfälligt institut till ett egendomsförvaltningsbolag, om de inte kan säljas utan förlust eller utan att orsaka störningar i verksamheten på finansmarknaden eller om det är nödvändigt för att säkerställa institutens verksamhet. Verket ska fastställa det vederlag mot vilket tillgångar eller skulder överlåts till egendomsförvaltningsbolaget i enlighet med bestämmelserna om värdering av tillgångar i 5 kap. i resolutionslagen.

Av aktierna i egendomsförvaltningsbolaget ska verket teckna minst ett antal som motsvarar över hälften av röstetalet för bolagets samtliga aktier. Verket ska sälja aktierna i egendomsförvaltningsbolaget, besluta om fusion eller delning av egendomförvaltningsbolaget eller upplösa egendomsförvaltningsbolaget så snart det är möjligt utan att avvecklingen av verksamheten leder till betydande förluster eller betydande störningar på finansmarknaden eller äventyrar uppfyllelsen av målen för resolutionen.