Rapporteringskrav vid resolution

Verket för finansiell stabilitet samlar regelbundet in information från de kreditinstitut och värdepappersföretag som faller inom dess behörighet, för upprättandet av resolutionsplaner samt för uppställande och uppföljning av MREL-kravet (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities).  

Resolutionsrapporteringen är en omfattande helhet, i vilken ingår bland annat uppgifter om institutens skuldstruktur, kapitalkrav, bedömning av kritiska funktioner, deltagande i finansmarknadens infrastruktur samt de viktigaste datasystemen som institutet har i bruk. Formbunden rapportering utgör grunden för informationsbehoven för resolutionsplaneringen, men dessutom kan verket göra särskild begäran om information till olika institut eller mera allmänt till alla institut, gällande t.ex. de prioriterade områdena i det planeringsarbete som fastställs årligen.

Verket för finansiell stabilitet samlar för planeringsarbete i regel in rapportering antingen årligen eller vartannat år, beroende på om det i ett instituts eventuella krissituation bedömts vara nödvändigt att tillämpa resolutionsbefogenheter. Den information som behövs för uppföljningen av MREL-kravet samlas däremot i princip in kvartalsvis för att möjliggöra effektiv tillsyn.

Verket för finansiell stabilitet bedriver också i fråga om rapporteringen nära samarbete med den myndighet som svarar för tillsynen, Finansinspektionen. Verket för finansiell stabilitet utnyttjar i sitt arbete i stor omfattning också uppgifter som Finansinspektionen samlat in och därför finns det bestämmelser om informationsutbyte mellan myndigheter både i lagstiftningen och i form av samarbetsarrangemang som preciserar den. Effektivt informationsutbyte mellan myndigheterna lättar på institutens rapporteringsbörda.

Vid insamlingen av information tillämpas Europeiska bankmyndighetens (EBA) och den gemensamma resolutionsnämndens (SRB) tekniska definitioner, tabeller för insamling av uppgifter och andra anvisningar.

Som en del av det europeiska myndighetssamarbetet förmedlar Verket för finansiell stabilitet de uppgifter det samlar in till EU-myndigheterna (EBA och SRB) samt Finansinspektionen.

Läs mer om resolutionsplanering här.

Informationsinsamling för resolutionsplaneringen för tidpunkten 31.12.2020 

Verket för finansiell stabilitet samlar av de LSI-institut som hör till dess behörighetsområde in information om situationen 31.12.2020 för upprättandet av resolutionsplaner. Informationsinsamlingen baserar sig på Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1624 (”CIR-förordningen”). Uppgifterna samlas in enligt EBA:s rapporteringsbestämmelser version 2.10  RES-modul som rapportering i XBRL-form. Verket för finansiell stabilitet har 30.10.2020 per e-post sänt en informationsbegäran till alla LSI-kreditinstitut och närmare institutspecifika rapporteringskrav i samband med denna informationsinsamling. Tidsfristen för inlämning av uppgifter till Verket för finansiell stabilitet är 30.4.2021. 

Kreditinstituten har från och med 1.3.2021 möjlighet att sända XBRL-testrapporter till Verket för finansiell stabilitet. Kreditinstituten kan alltså skicka in de XBRL-filer de gjort för granskning av att de är tekniskt korrekta innan tiden för lämnandet av uppgifter går ut och försäkra sig om att filerna är tekniskt valida. 

Utom den informationsinsamling som baserar sig på CIR-förordningen samlar Verket för finansiell stabilitet som rapporter i Excel-form in värdepapperspecifika skuldstrukturuppgifter från LSI-kreditinstituten. Verket för finansiell stabilitet har 30.10.2020 per e-post som bilaga till informationsbegäran till alla LSI-kreditinstitut sänt den Excel-blankett som ska användas för denna informationsinsamling. Anvisningar om ifyllandet av blanketten finns i tillämpliga delar i det dokument som SRB: publicerat ”Guidance on the Liability Data Report”. Tidsfristen för inlämning av uppgifter till Verket för finansiell stabilitet är 30.4.2021.

Informationsinsamling i samband med uppföljningen av MREL-kravet 

Insamlingen av uppgifter i Excel-form kvartalsvis från de LSI-kreditinstitut som har en resolutionsstrategi i samband med uppföljningen av MREL-kravet fortsätter 2021. Nästa gång genomförs informationsinsamling om situationen 31.12.2020. Närmare anvisningar om denna informationsinsamling sänds till de LSI-kreditinstitut som har en resolutionsstrategi med ett separat meddelande.

EBA Draft ITS on disclosure and reporting of MREL and TLAC 

EBA publicerade i augusti 2020 en draft-version av ITS i samband med rapporterings- och publiceringskraven som gäller TLAC och MREL-uppgifterna. Dessa rapporterings- och publiceringskrav gäller endast de kreditinstitut som har en resolutionsstrategi.

Rapporteringskravet träder i kraft för situationen 30.6.2021 och uppgifterna ska lämnas in senast 18.8.2021. Rapporteringskravet har inkluderats i EBA:s rapporteringsbestämmelser version 3.0. Det är fråga om en informationsinsamling i XBRL-form som genomförs kvartalsvis.

I resolutionslagen föreskrivs att bankerna ska lämna uppgifter till både resolutions- och tillsynsmyndigheterna. Verket för finansiell stabilitet utreder för närvarande tillsammans med Finansinspektionen det effektivaste sättet att ordna denna informationsinsamling från kreditinstituten.

Verket för finansiell stabilitet kommer att informera de LSI-kreditinstitut som har en resolutionsstrategi med brev till de enskilda instituten om detta rapporteringskrav (omfattning, rapporteringsnivåer, tidtabeller etc.) sannolikt i början av 2021.

Verket för finansiell stabilitet har inte ännu beslutat i vilken omfattning informationsinsamlingen i samband med detta rapporteringskrav ersätter den nuvarande kvartalsvisa informationsinsamlingen för uppföljningen a MREL-kravet. Verket för finansiell stabilitet kommer att informera kreditinstituten om detta med ett separat meddelande. 

Publiceringskraven i samband med MREL i enlighet med ITS träder i kraft tidigast i januari 2024. 

Institutspecifika rapporteringskrav 

Verket för finansiell stabilitet meddelar årligen i ett brev till de banker och institut som hör till dess behörighetsområde om i vilken omfattning uppgifter ska rapporteras och ger en beskrivning av hur uppgifterna ska sändas in tekniskt.

Nyttiga länkar 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1624 (”CIR-asetus”) 

EBA:s rapporteringsbestämmelser version 2.10 

EBA Draft ITS on disclosure and reporting of MREL and TLAC 

EBA:s rapporteringsbestämmelser version 3.0 

SRB 2021 Resolution Reporting 

 Hittade du inte den information du sökte? > Kontakta verket tiedonkeruu(at)rvv.fi