PROJEKT FÖR UTVECKLING AV ETT UTBETALNINGSSYSTEM FÖR INSÄTTNINGSERSÄTTNINGAR

På Verket för finansiell stabilitet pågår ett projekt för utveckling av ett utbetalningssystem för insättningsersättningar. Målet är att skapa processer och bygga upp nödvändiga system för datainsamling om insättningar och utbetalning av ersättningar ur insättningsgarantifonden i krissituationer.

Enligt 5 kap. 10 § i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet ska Verket för finansiell stabilitet betala ersättningar till insättarna inom sju arbetsdagar från verkets beslut enligt 9 § om ersättning för insättningar ur insättningsgarantifonden. Enligt 5 kap. 2 § i lagen är inlåningsbanker skyldiga att lämna in uppgifter om ersättningsberättigande och garanterade insättningar till verket på begäran och bygga upp interna system för detta syfte. På övergången till snabba utbetalningar tillämpas en övergångstid fram till utgången av 2019, men för bankernas skyldighet gäller ingen övergångstid.

FRAMSTEG

Under projektets förstudie- och planeringsfas har specifikationer för datainsamlingen och rapporteringen tagits fram i nära samarbete med den berörda sektorn. Vidare har möjligheterna att utnyttja statsförvaltningens gemensamma lösningar undersökts och beskrivningar av utbetalningsprocessen och utbetalningssystemet för insättningsersättningar utarbetats. Målet är att inleda genomförandeprojektet för utbetalningssystemet hösten 2017 så att systemet kan sättas i drift under senare hälften av 2018.

SAMARBETSGRUPP

En samarbetsgrupp för projektet inledde sin verksamhet i maj 2016. Utöver representanter för Verket för finansiell stabilitet ingår i gruppen också företrädare för inlåningsbankerna och Finans Finland. Arbetsgruppen tog tillsammans fram specifikationer för den elektroniska rapporteringen om insättningsersättningar, dvs.  Single Customer View (SCV)-rapporteringen, och gjorde förberedelser för den första testomgången av rapporteringen (maj 2017). Arbetsgruppen fortsätter att samlas vid behov under genomförandeprojektets gång, då förberedelser inleds för den följande testomgången av rapporteringen.

UTBETALNINGSSYSTEM FÖR INSÄTTNINGSERSÄTTNINGAR

Utbetalningssystemet kan indelas i följande steg:

  • datainsamling hos banker och inlåningskunder
  • upprättande av ett system för validering och behandling av de insamlade uppgifterna och upprättande av nödvändiga datafiler
  • utbetalning av ersättningar
  • meddelande av ersättningsbeslut.

Utbetalningssystemet för insättningsersättningar utnyttjar den nationella servicearkitekturens gemensamma suomi.fi-tjänster (identifiering, fullmakter, meddelanden) för statsförvaltningen för såväl insamling av data som meddelande av ersättningsbeslut. Närmare upplysningar om den nationella servicearkitekturen och dess tjänster finns på adressen https://esuomi.fi/?lang=sv.

Närmare upplysningar lämnas av

projektchef:
IT-projektchef, insättningsgarantiexpert Saija Kuivalainen
0295 253 532
fornamn.efternamn(at)rvv.fi