Om verket

Verket för finansiell stabilitet svarar för resolutionen av kreditinstitut och värdepappersföretag.  Till verkets viktigaste uppgifter hör att upprätta resolutionsplaner för instituten, fatta beslut om resolutionsförvaltning av institut som drabbats av allvarliga finansiella problem och tillämpa lämpliga resolutionsverktyg på institut som ställts under resolutionsförvaltning. Verket svarar också för insättningsgarantisystemet.