INSÄTTNINGSGARANTI FÖR SAMMANSLUTNINGAR

Insättningsgarantin omfattar alla företag, stiftelser och föreningar utom de som anges nedan under Insättare som inte omfattas av garantin.

FÖRETAG

Företag omfattas av insättningsgarantin oberoende av bolagsform och storlek. Insättningar som en enskild näringsidkare gör i anslutning till sin företagsverksamhet och privata insättningar behandlas som en enda insättares insättningar vid beräkningen av ersättningssumman.

Oberoende avdelningar av icke-vinstdrivande bostadsorganisationer enligt den danska lagen (Almenboliglov) ska betraktas som självständig insättare och deras insättningar omfattas av insättningsgarantin.

FÖRENINGAR OCH STIFTELSER

Föreningar och stiftelser omfattas av insättningsgarantin.

INSÄTTARE SOM INTE OMFATTAS AV GARANTIN

Insättningsgarantin gäller inte:

  • offentliga samfund, t.ex. staten och statens inrättningar, kommuner och samkommuner och Ålands landskapsregering

  • kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, AIF-förvaltare och finansiella institut

  • försäkringsbolag, försäkringsföreningar, pensionsstiftelser och försäkringskassor.