INSÄTTNINGSGARANTI FÖR PRIVATPERSONER

Insättningsgarantin är personlig. Garantin gäller varje enskild familjemedlems insättningar och varje enskild samägare till ett konto. En person som endast har dispositionsrätt till ett konto är inte samägare till kontot enligt lagen. Garantin omfattar alla privatpersoner.

PRIVATPERSONER

Insättningsgarantin omfattar privatpersoner. Garantin är inte beroende av inlåningskundens hemort eller nationalitet.

FAMILJEMEDLEMMAR

Insättningsgarantin gäller varje enskild familjemedlems insättningar separat.

SAMÄGT KONTO

Garantin gäller varje enskild samägare till ett konto.

Om en insättare har insättningar på ett samägt konto, delas kontot jämnt mellan samägarna såvida inte någon annan redogörelse företes. Insättningsgarantin gäller separat för vardera kontohavarens andel. Om t.ex. två inlåningskunder har endast ett gemensamt konto i en insolvent bank, ersätts vardera kundens fordringar upp till 100 000 euro, dvs. tillgodohavandena på kontot är garanterade upp till totalt 200 000 euro.

En person som endast har dispositionsrätt till ett konto är inte samägare till kontot enligt lagen.

DÖDSBO

Ett dödsbos insättning behandlas som en enda inlåningskunds insättning och har en självständig garanti på högst 100 000 euro, oberoende av antalet delägare i dödsboet. Insättningsgarantin gäller per insättning och bank, vilket innebär att om en dödsbodelägare har ett konto i samma bank som dödsboet får han räkna sig till godo en egen garanti på 100 000 euro oberoende av garantin för dödsboets tillgångar. Dödsboets insättningsgaranti är självständig till dess att dödsboets kontotillgångar har registrerats på delägarens eller delägarnas konton eller till dess de är föremål för betalningsförmedling. Enbart ett avvittrings- eller arvsskiftesavtal påverkar inte dödsboets insättningsgaranti.

ENSKILD NÄRINGSIDKARE

En enskild näringsidkare (nedan firmaföretagare eller firma) har inte någon självständig insättningsgaranti som är åtskild från firmans ägare.  Således innehåller insättningsgarantin för en firmaföretagare sävål privata insättningar som görs av den fysiska person som äger firman som insättningar i anslutning till affärsverksamheten. Oberoende av antalet insättningar eller konton ersätts en insättares insättningar i en bank eller bankgrupp upp till 100 000 euro.