Hoppa till innehåll

Insättare

Privatpersoner

Garantins personliga karaktär

Insättningsgarantin är personlig. Garantin gäller varje enskild familjemedlems insättningar och varje enskild samägare till ett konto. En person som endast har dispositionsrätt till ett konto är inte samägare till kontot enligt lagen. Garantin omfattar alla privatpersoner. Insättningsgarantin är inte beroende av insättarens hemort eller nationalitet.

Familjemedlemmar

Insättningsgarantin gäller varje enskild familjemedlems insättningar separat.

Samägda konton

Garantin gäller varje enskild samägare till ett konto.

Om en insättare har insättningar på ett samägt konto, delas kontot jämnt mellan samägarna. Insättningsgarantin gäller separat för var och en av kontohavarnas andelar. Om t.ex. två insättare endast har ett gemensamt konto i en insolvent bank, ersätts vardera kundens fordringar upp till 100 000 euro, dvs. tillgodohavandena på kontot är garanterade upp till totalt 200 000 euro.

En person som endast har dispositionsrätt till ett konto är inte samägare till kontot enligt lagen.

Dödsbo

Ett dödsbo behandlas som en separat insättare som har en självständig garanti på högst 100 000 euro, oberoende av antalet dödsbodelägare. Dödsboets insättningsgaranti påverkar inte heller delägarnas egen insättningsgaranti. Om således en dödsbodelägare har konto i samma bank som dödsboet får hen räkna sig till godo en egen garanti på 100 000 euro som är oberoende av den separata insättningsgarantin för dödsboet på likaså 100 000 euro. Dödsboets insättningsgaranti är självständig till dess att dödsboets kontotillgångar har registrerats på delägarens eller delägarnas konton eller till dess att de är föremål för betalningsförmedling. Enbart ett avvittrings- eller arvskiftesavtal påverkar inte dödsboets insättningsgaranti.

Enskild näringsidkare

En enskild näringsidkare (nedan firmaföretagare eller firma) har inte någon självständig insättningsgaranti som är åtskild från firmans ägare.  Således omfattar insättningsgarantin för en firmaföretagare såväl privata insättningar som görs av den fysiska person som äger firman som insättningar för affärsverksamheten. En insättares insättningar i en bank eller bankgrupp ersätts upp till 100 000 euro oberoende av antalet insättningar eller konton.

Sammanslutningar

Företag

Företag omfattas av insättningsgarantin oberoende av bolagsform och storlek. När ersättningsbeloppet räknas ut, behandlas en enskild näringsidkares insättningar för företagsverksamheten och hens privata insättningar som en enda insättares insättningar.

Föreningar och stiftelser


Föreningar och stiftelser omfattas av insättningsgarantin.

Insättare som faller utanför insättningsgarantin

Insättningsgarantin gäller inte

  • den offentliga sektorn, t.ex. staten och statens inrättningar, kommuner och samkommuner och landskapet Åland
  • kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, AIF-förvaltare och finansinstitut
  • försäkringsbolag, försäkringsföreningar, pensionsstiftelser och försäkringskassor.

 

Kunder hos finländska banker med verksamhet utomlands

Insättningarna garanteras enligt insättningsgarantisystemet i det land där inlåningsbanken har beviljats koncession. Insättningsgarantin är inte beroende av insättarens hemort eller nationalitet.