Hoppa till innehåll

Genomförande av resolution och beslutsordning

Ett instituts styrelse ska omedelbart meddela Finansinspektionen om den anser att institutet uppfyller villkoren för resolutionsförvaltning enligt 4 kap. 1 § i resolutionslagen. Finansinspektionen ska i sin tur utan dröjsmål meddela Verket för finansiell stabilitet att den mottagit ett sådant meddelande av institutet eller ett meddelande om tidigt ingripande enligt kreditinstitutslagen. När verket fått meddelandet eller hört Finansinspektionen ska det på eget initiativ bedöma om institutet uppfyller villkoren för resolutionsförvaltning. Om det bedömer att villkoren inte uppfylls, ska det fatta beslut om att inte ställa institutet under resolutionsförvaltning. Om vilkoren däremot uppfylls, ska verket fatta beslut om resolutionsförvaltning av institutet. När ett institut enligt verkets beslut har ställts under resolutionsförvaltning, kan verket bestämma över åtgärder som gäller institutets verksamhet, tillgångar och skulder i enlighet med bestämmelserna i resolutionslagen.

Verket ska fatta beslut om att tillämpa ett eller flera resolutionsverktyg enligt resolutionslagen (se närmare sidan om resolutionsverktyg) på ett institut som har ställts under resolutionsförvaltning. Även om institutet inte har ställts under resolutionsförvaltning, ska verket fatta beslut om att täcka institutets förluster och annullera aktier och andelar, om det bedömer att åtgärderna är nödvändiga för att säkerställa den fortsatta verksamheten i instutet, eller om institutet behöver extraordinärt offentligt finansiellt stöd.

I beslut som meddelats av Verket för finansiell stabilitet kan ändring med vissa undantag sökas genom besvär till Helsingfors förvaltningsdomstol.

Beslut om institut som faller inom ramen för resolutionsnämndens behörighet fattas av resolutionsnämnden, efter samråd med Europeiska centralbanken i tillämpliga delar. Institutet kan söka ändring i resolutionsnämndens beslut hos besvärsnämnden vid resolutionsnämnden och i sista hand hos EU-domstolen.