Hoppa till innehåll

Garantibelopp

Belopp av garanterade insättningar

Medel på ett bankkonto och medel på väg att flyta in, dvs. medel som är föremål för betalningsförmedling men ännu inte har bokförts på kontot, ersätts ur insättningsgarantifondens medel, dock upp till högst 100 000 euro.

Garantins personliga karaktär

Garantin är personlig, inte kontobaserad. En kunds insättningar i en och samma bank ersätts upp till högst 100 000 euro oberoende av antalet konton. Som en och samma bank betraktas i insättningsgarantisammanhang också banker som helt eller delvis ansvarar för varandras utfästelser eller åtaganden. Detta gäller banker som ingår i OP-Gruppen, POP Bank-gruppen eller Sparbanksgruppen.

Ränta

Insättningsgarantin täcker också den ränta som enligt kontovillkoren betalas på fordran, fram till den dag då Verket för finansiell stabilitet fattar beslut om insättningsgarantifondens ersättningsskyldighet. Räntan räknas dock in i ersättningens maximibelopp, vilket således är 100 000 euro oberoende av räntan.

Medel för bostadsbyte

Medel för bostadsbyte utgör ett undantag från huvudregeln om garantibeloppet. Medel från försäljning av egen bostad garanteras till fullt belopp, om de satts in på kontot högst sex månader tidigare och ska användas för köp av egen bostad. Insättarens fordran ersätts till fullt belopp, om insättaren på ett tillförlitligt sätt kan visa att fordran grundar sig på medel från försäljning av en bostad i insättarens eget bruk och att dessa medel ska användas till en ny bostad för eget bruk. Närmare uppgifter om sökande av ersättning av medel för bostadsbyte finns under rubriken Ersättningssituation.