GARANTERADE PRODUKTER

Endast inlåningsbanker har rätt att ta emot inlåning. Enligt lagen får endast inlåningsprodukter som tillhandahålls av inlåningsbanker kallas inlåning. Inlåning består av ett standardavtalsenligt bankkonto (avistakonto) som öppnats i bankens system under insättarens namn eller ett tidsbundet konto (tidsbunden insättning). Endast inlåning kan erbjudas med säkerhetshöjande insättningsgaranti. Övriga kontotyper är till sin natur investeringar som inte omfattas av insättningsgarantin. Kännetecknande för inlåning är till exempel att du har ingått ett kontoavtal med din bank om ett inlåningskonto och att allmänna villkor gäller för inlåningskonton. Medel på ett bankkonto (och medel på väg att flyta in, dvs. medel som är föremål för betalningsförmedling men ännu inte har bokförts på kontot) ersätts med medel från Insättningsgarantifonden, dock högst till ett belopp av 100 000 euro.

GARANTIN ÄR PERSONLIG, INTE KONTOBASERAD

En insättares fordringar i en och samma bank ersätts upp till högst 100 000 euro oberoende av antalet insättningar eller konton. Som en och samma bank betraktas i insättningsgarantiavseende också banker som helt eller delvis ansvarar för varandras utfästelser eller åtaganden. Detta gäller banker som ingår i OP-Gruppen, Sparbanksgruppen eller POP Bank –gruppen.

UPPLUPEN RÄNTA

Insättningsgarantin täcker också räntan på en fordran enligt kontovillkoren åtminstone fram till det datum då Verket för finansiell stabilitet beslutar om Insättningsgarantifondens ersättningsskyldighet. Räntan inräknas dock i ersättningens maximibelopp, så oberoende av räntan uppgår maximibeloppet till högst 100 000 euro.

MEDEL FÖR BOSTADSBYTE

Medel från försäljning av egen bostad garanteras till fullt belopp under sex  månader, om avsikten är att använda dem för köp av egen bostad. Insättarens fordran ersätts då till fullt belopp, om insättaren på ett tillförlitligt sätt kan visa att fordran grundar sig på medel från försäljning av en bostad i insättarens eget bruk och att dessa medel ska användas till en ny bostad för eget bruk.

INLÅNINGSKONTON

BANKKONTO

Bankkonton (avistakonton) omfattas av insättningsgarantin. 

TIDSBUNDEN INSÄTTNING

Tidsbundna insättningar (tidsbundna konton) omfattas av insättningsgarantin.

BSP-KONTO

BSP-konton omfattas av insättningsgarantin.

LS-KONTO

Sparkonton som är anknutna till LS-avtalet omfattas av insättningsgarantin. Även insättningskonton eller tidsbundna insättningar som placeringsobjekt omfattas av insättningsgarantin.

Insättningsgarantin för svenska ISK-konton (investeringssparkontoprodukter) motsvarar insättningsgarantin för LS-konton.

Insättningsgarantin för danska pensionssparandeavtal (Ratepension, Ratepension til sportsudøvere, Ratepension til tidligere selvstændige erhvervsdrivende, Aldersopsparing, Kapitalpension, Selvpension och Indekskontrakter) motsvarar insättningsgarantin för LS-konton.

VALUTAKONTO

Insättningsgarantin gäller oberoende av kontots valuta.

Insättningsgarantifonden kan efter egen prövning betala ut ersättningen i utländsk valuta. I princip har fonden dock ingen skyldighet att utbetala ersättningar i någon annan valuta än euro. Innehavare av valutakonton bör beakta eventuella valutarisker.

FONDANKNUTNA INSÄTTNINGAR

Insättningsgarantin är inte avsedd för riskutsatta placeringar. Räntan på en insättning ska dessutom vara lätt att räkna ut på förhand. Insättningsgarantin på fondanknutna insättningar kan därför vara begränsad.

Fondanknuten insättning avser en inlåningsprodukt vars ränta helt eller delvis är bunden till utvecklingen av värdet på en underliggande tillgång, t.ex. en aktiekorg (och inte till ett tidsförlopp). Tilläggsränta avser en ränta eller avkastning som inte är bunden till ett tidsförlopp utan till utvecklingen av värdet på den underliggande tillgången, t.ex. en aktiekorg. Garantiränta avser en ränta som är bunden till ett tidsförlopp.

Kapitalet och garantiräntan för en fondanknuten insättning omfattas av insättningsgarantin, men inte tilläggsräntan.

PRODUKTER SOM INTE OMFATTAS AV INSÄTTNINGSGARANTIN

PENNINGSMARKNADSINSTRUMENT

Penningmarknadsinstrument omfattas inte av insättningsgarantin. Som penningmarknadsinstrument betraktas till exempel bankcertifikat, som emitteras av banker, och så kallade penningmarknadsplaceringar. Penningmarknadsplaceringar kallas ibland missvisande för penningmarknadsdepositioner. En penningmarknadsplacering skiljer sig dock från en insättning (deposition) t.ex. genom att placeringen inte omfattas av kontoavtal och kontovillkor, utan kunden får endast en s.k. bekräftelse på penningmarknadsplaceringen.

KUNDMEDELSKONTON FÖR PLACERINGSVERKSAMHET

Insättningsgarantin omfattar inte kundmedelskonton i värdepappersförmedlares namn. Det beror på arbetsfördelningen mellan två olika garantifonder, Insättningsgarantifonden och Ersättningsfonden för investerare. Insättningsgarantifonden har grundats för att skydda insättare och Ersättningsfonden för investerare för att skydda investerare. Dessa medel omfattas alltså inte av insättningsgarantin, utan ersätts av Ersättningsfonden för investerare.