FÖRLOPP I EN ERSÄTTNINGSSITUATION

Då en bank drabbas av bestående likviditetsproblem ska Verket för finansiell stabilitet i samarbete med Finansinspektionen och Finlands Bank inom 5 arbetsdagar fatta beslut om insättningsgarantifondens eventuella skyldighet att betala ersättning till bankens kunder.

I en ersättningssituation ger Verket för finansiell stabilitet insättarna närmare information om hur de ska gå till väga för att få ersättning. Insättaren behöver inte kontakta Verket för finansiell stabilitet, om inte verket särskilt har bett om tilläggsuppgifter för att kunna betala ersättningen. I en ersättningssituation får Verket för finansiell stabilitet uppgifter från banken om insättaren och insättningens belopp och betalar i regel ersättningen genom girering och/eller betalningsanvisning.

Av insättningsgarantifondens medel ska betalas ersättning till insättare inom 20 arbetsdagar räknat från det att Verket för finansiell stabilitet fattat beslut om ersättningsskyldighet. För betalningen får användas ytterligare tre månader, om

  • det råder oklarhet om insättarens rätt till ersättning
  • insättarens rätt att använda insättningen har begränsats genom ett myndighetsbeslut
  • insättningskontot har inte använts på 24 månader
  • insättarens fordringar har uppkommit vid byte av bostad
  • det är fråga om en insättning i en finländsk banks utlandsfilial.

Insättaren har möjlighet att få högst 1000 euro i ersättning senast inom tolv arbetsdagar från det att beslutet om fondens ersättningsskyldighet fattades. I detta fall ska insättaren ansöka om ersättning hos Verket för finansiell stabilitet och för att få ersättningen lägga fram en tillräcklig motivering med hänsyn till sin personliga ekonomiska ställning. Verket för finansiell stabilitet ger närmare information om innehållet i ansökan och motiveringen då en ersättningssituation inträffar.

FORDRAN SOM UPPKOMMIT VID BOSTADSBYTE

Om insättarens fordran har uppkommit vid byte av bostad och överstiger 100 000 euro, ersätts den till fullt belopp om insättaren på ett tillförlitligt sätt kan redogöra för att fordran grundar sig på medel som insättaren har fått från försäljning av en bostad som varit i insättarens eget bruk och avsikten är att använda medlen till en ny bostad för eget bruk. Den särskilda garantin för medel som erhålls vid bostadsbyte är tidsbunden och gäller i sex månader från insättningen. Insättaren ska lämna in ett särskilt krav på ersättning av dessa medel till insättningsgarantifonden och därtill foga ovan nämnda redogörelse. Vid behov ger Verket för financiell stabilitet råd om hur redogörelsen ska utformas.