Hoppa till innehåll

Ersättningssituation

Uppkomst av en ersättningssituation

Om inlåningsbanken inte har betalat ut förfallna och ostridiga insättningar som berättigar till ersättning, kan insättaren anmäla detta till Verket för finansiell stabilitet.

Om Verket för finansiell stabilitet bedömer att betalningssvårigheterna är av bestående karaktär eller en domstol eller annan myndighet genom sitt beslut har konstaterat att inlåningsbanken är insolvent, ska Verket för finansiell stabilitet i samarbete med Finansinspektionen och Finlands Bank inom loppet av fem arbetsdagar fatta beslut om eventuell ersättningsskyldighet gentemot bankens kunder. Ersättningarna till insättarna betalas ur insättningsgarantifonden.

Förlopp i en ersättningssituation

Inhemska inlåningsbanker

I en ersättningssituation ger Verket för finansiell stabilitet insättarna närmare information om hur de ska gå till väga för att få ersättning. Insättaren behöver i princip inte själv lämna uppgifter om insättningen utan Verket för finansiell stabilitet får uppgifter om insättaren och insättningens belopp från inlåningsbanken. Ersättningen betalas i regel genom girering. Insättaren behöver inte kontakta Verket för finansiell stabilitet om inte verket särskilt har bett insättaren om tilläggsuppgifter för att kunna betala ut ersättningen.

Ersättning ur insättningsgarantifondens medel ska betalas ut till insättare inom 15 arbetsdagar från det att Verket för finansiell stabilitet har fattat beslut om ersättningsskyldigheten. För betalningen får användas ytterligare tre månader om

  • det råder oklarhet om insättarens rätt till ersättning
  • insättarens rätt att använda insättningen har begränsats genom ett myndighetsbeslut
  • inlåningskontot har inte använts på 24 månader
  • insättarens fordringar har uppkommit vid byte av bostad
  • det är fråga om en insättning i en finländsk banks utländska filial.

Insättaren har möjlighet att få högst 1 000 euro i ersättning senast inom tolv arbetsdagar från det att beslutet om fondens ersättningsskyldighet fattades. I detta fall ska insättaren ansöka om ersättning hos Verket för finansiell stabilitet och för att få ersättningen framföra tillräckliga grunder med hänsyn till sin personliga ekonomiska ställning. Verket för finansiell stabilitet ger närmare information om innehållet i ansökan och motiveringen då en ersättningssituation inträffar.

Om insättarens fordran har uppkommit vid byte av bostad och överstiger 100 000 euro, ersätts den till fullt belopp om insättaren på ett tillförlitligt sätt kan redogöra för att fordran grundar sig på medel som insättaren har fått från försäljning av en bostad som varit i insättarens eget bruk och avsikten och medlen ska användas för köp av en ny bostad för eget bruk. Den särskilda garantin för medel som erhålls vid bostadsbyte är tidsbunden och gäller i sex månader från insättningen. Insättaren ska skriftligen lämna in ett särskilt krav på ersättning av dessa medel till insättningsgarantifonden och därtill foga ovan nämnda redogörelse. Vid behov ger Verket för finansiell stabilitet råd om hur redogörelsen ska utformas.

Finländska bankers utländska filialer

Utbetalningen av garanterade ersättningar för finländska bankers utländska filialer sköts av insättningsgarantifonden i filialens värdland på uppdrag av Verket för finansiell stabilitet.

Till grund för utbetalningen ligger de uppgifter som inlåningsbanken har lämnat till Verket för finansiell stabilitet. Insättaren behöver inte kontakta Verket för finansiell stabilitet om inte Verket särskilt bett om tilläggsuppgifter av insättaren.

Utländska bankers filialer i Finland

Verket för finansiell stabilitet betalar ut ersättning till inlåningskunder hos filialer i Finland till banker i EU- eller EES-länder på uppdrag av bankens hemland. Till grund för utbetalningen ligger de uppgifter som Verket erhållit av insättningsgarantisystemet i bankens hemland och insättaren behöver inte kontakta Verket för finansiell stabilitet om inte Verket särskilt har bett om tilläggsuppgifter av insättaren.

Andra utländska banker med verksamhet i Finland

Av det ovan sagda framgår att Verket för finansiell stabilitet inte svarar för insättningsgarantin för de banker som inte har filial i Finland, utan dessa gränsöverskridande banker omfattas av insättningsgarantisystemet i bankens hemland. Information om utländska bankers insättningsgarantisystem hittar du på webbplatsen för respektive system. I Sverige administreras insättningsgarantisystemet av Riksgälden, i Danmark av Finansiel Stabilitet, i Norge av Bankenes sikringsfond och i Estland av Tagatisfond.

Projekt för utveckling av ett utbetalningssystem för insättningsersättningar

På Verket för finansiell stabilitet pågår ett projekt för utveckling av ett utbetalningssystem för insättningsersättningar. Målet är att skapa processer och bygga upp nödvändiga system för datainsamling om insättningar och utbetalning av ersättningar ur insättningsgarantifonden i krissituationer. Syftet med projektet är att skapa en ram för snabb utbetalning av insättningsgarantiersättningar före utgången av 2019. Snabb utbetalning innebär att ersättningarna till insättarna betalas ut inom loppet av 7 arbetsdagar från det att Verket fattade ersättningsbeslutet.

För den snabba utbetalningen utnyttjas de lösningar som den nationella servicearkitekturen suomi.fi tillhandahåller. För att säkerställa snabb utbetalning rekommenderas att insättarna registrerar sig i tjänsten.