BANKFÖRTECKNING

INSÄTTNINGSGARANTIFONDENS INHEMSKA MEDLEMSBANKER

Alla inlåningsbanker som erhållit koncession i Finland är medlemmar i den finska Insättningsgarantifonden. Därmed omfattas de av den inhemska insättningsgarantin.

Som en och samma bank betraktas för insättningsgarantins del också banker som helt eller delvis ansvarar för varandras utfästelser eller åtaganden. Dessa omfattar banker som ingår i OP Gruppen, i POP Bank -gruppen eller i Sparbanksgruppen.

Inhemska banker (Excel) uppdaterad 2.1.2018

FINSKA BANKERS FILIALER UTOMLANDS

Finska bankers filialer utomlands omfattas av den inhemska insättningsgarantin. Om verksamhetslandets insättningsskydd bedöms vara mer heltäckande än det finländska kan skyddet av insättningarna i en filial vara kompletterat genom verksamhetslandets insättningsgarantisystem.

Filialer utomlands (Excel) uppdaterad 2.1.2017

UTLÄNDSKA BANKERS FILIALER I FINLAND

Banker med säte i andra EU- eller EES-länder har filialer i Finland som har rätt att ta emot insättningar. Dessa filialer omfattas av insättningsgarantisystemet i sitt hemland, inte av den finländska insättningsgarantifonden. Till exempel i Sverige är det Riksgälden som ansvarar för insättningsgarantisystemet. I Danmark förvaltas Insättningsgarantifonden av Finansiel Stabilitet. Och i Norge ät det Bankenes Sikringsfond som ansvarar för insättningsgarantin. Verket för finansiell stabilitet upprätthåller en förteckning över filialer i Finland till banker från EU- och EES-länderna, eftersom det hör till verkets uppgifter att betala insättningsgarantiersättningar till insättare i sådana filialer på hemlandsbankens vägnar.

Insättningsgarantisystemen inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet regleras av EU:s insättningsgarantidirektiv från 2014, och en harmoniserad nivå på 100.000 euro har införts på bred front. Det bör dock påpekas att utländska insättningsgarantisystem inte nödvändigtvis är skyldiga att betala ersättning i någon annan valuta än hemlandets egen valuta och att nivån på insättningsgarantin också kan vara bunden till hemlandets valuta. Insättaren  ska då ta hänsyn till eventuella valutakursrisker i samband med en sådan insättningsgaranti.

Utländska bankers filialer (Excel) uppdaterad 2.3.2018

ANDRA UTLÄNDSKA BANKER SOM VERKAR I FINLAND

I Finland marknadsför även sådana utländska gränsöverskridande banker aktivt sina tjänster och tar emot insättningar som inte har någon filial i Finland och i fråga om vilka bankens hemland svarar för tillsynen av banken och insättningsgarantin. Verket för finansiell stabilitet sköter inte uppgifter i anslutning till betalningen av insättningsgarantiersättningar i fråga om sådana banker och dylika aktörer (t.ex. Bank Norwegian) ingår inte i förteckningen "Utländska bankers filialer i Finland".