Hyppää sisältöön

Ohjeet ja määräykset

Rahoitusvakausvirasto hoitaa sille kriisinratkaisulaissa ja luottolaitoslaissa säädettyjä tehtäviä ja valvoo niiden noudattamista yhdessä Finanssivalvonnan kanssa. Lisäksi viraston tehtävänä on muun muassa panna täytäntöön kriisinratkaisuneuvoston SRM-asetuksen nojalla tekemät päätökset. Virastolla on jonkin verran itsenäistä määräystenantovaltaa, ja se voi myös tehdä esityksiä ja aloitteita rahoitusalan kriisinratkaisua koskevien säännösten ja määräysten kehittämisestä.

Virastolla on toimivalta soveltaa ja valvoa elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin nojalla annettujen komission delegoitujen asetusten ja Euroopan pankkivalvontaviranomaisen (EBA) valmistelemien standardien (regulatory technical standards, implementing technical standards) säädöksiä.

Viraston toimintaa ohjaavat suuressa määrin myös EBA:n ohjeet. Komission asetuksen 1093/2010 artikla 16 edellyttää, että kunkin jäsenmaan toimivaltaisen viranomaisen on kahden kuukauden kuluessa EBA:n ohjeen tai suosituksen antamisesta vahvistettava, noudattaako tai aikooko se noudattaa kyseistä ohjetta tai suositusta (niin sanottu comply or explain menettely). Siltä osin kuin ohjeet on osoitettu toimivaltaiselle kriisinratkaisuviranomaiselle, virasto arvioi ohjeen sisällön ja toimittaa comply-ilmoituksen ohjeen noudattamisesta tai noudattamatta jättämisestä (perusteluineen) EBA:lle. EBA:n kotisivuilla julkaistaan tieto ohjeen noudattamisesta/noudattamatta jättämisestä eri jäsenmaissa. Osa EBA:n ohjeista on saatettu suunnata sekä toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle että kriisinratkaisuviranomaiselle, jolloin ilmoitus lähetetään kummankin viranomaisen toimesta erikseen.

Virasto noudattaa toiminnassaan myös SRB:n julkaisemia ohjeita, joiden tarkoituksena on varmistaa yhdenmukaiset soveltamiskäytännöt pankkiunioniin kuuluvien kansallisten kriisinratkaisuviranomaisten välillä. Keskeisessä asemassa ovat muun muassa kriisinratkaisun suunnittelua ja täytäntöönpanoa koskevat manuaalit. 

RVV:n linjausmuistio MREL-sääntelyn soveltamisessa noudatettavista periaatteista