Hyppää sisältöön

Lausunnot ja lainsäädäntöaloitteet

2020

22.10.2020 Hallituksen esitys eduskunnalle luottolaitos- sekä elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivien täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi (HE 171/2020 vp)

23.9.2020 Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista arvopaperistamiskehyksen muutoksista (U 46/2020 vp)

4.9.2020 Lausuntopyyntö arviomuistiosta hallinnon automaattiseen päätöksentekoon liittyvistä yleislainsäädännön sääntelytarpeista (VN/3071/2020)

21.8.2020 Luonnos hallituksen esitykseksi luottolaitos- sekä elvytys-ja kriisinratkaisudirektiivien täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi - Luottolaitos-ja kriisinratkaisulainsäädännön tarkistamista valmistelevan työryhmän muistio (VM089:00/2019)

26.5.2020 Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteisen varautumisjärjestelyn aikaistetusta käyttöönotosta ja muutoksista valtiosopimukseen vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä (vakausmaksuja koskevan sopimuksen muuttaminen) (U 15/2020 vp)

18.5.2020 Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto ja pankkien vakavaraisuusasetuksen muutosehdotus COVID-19-pandemiaan vastaamiseksi

27.2.2020 Valtioneuvoston selvitys: Yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteisen varautumisjärjestelyn aikaistettu käyttöönotto ja muutokset valtiosopimukseen vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä (E 45/2019 vp)

20.2.2020 Valtioneuvoston selvitys: Yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteisen varautumisjärjestelyn aikaistettu käyttöönotto ja muutokset valtiosopimukseen vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä (E 45/2019 vp)

2019

14.11.2019 Valtioneuvoston selvitys: Yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteisen varautumisjärjestelyn aikaistettu käyttöönotto ja muutokset valtiosopimukseen vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä (E 45/2019 vp)

7.11.2019 Lausuntopyyntö luonnoksesta valtiovarainministeriön asetukseksi talletussuojarahaston ja talletuspankkien välisten lainasopimusten ehdoista (VM/1306/03.01.04/2019)

25.9.2019 Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan keskuspankille ensimmäisestä seurantaraportista järjestämättömien lainojen vähentämiseksi Euroopassa (E 12/2018 vp); VM:n jatkokirjelmä

24.1.2019 Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi poliittisesti merkittävistä julkisista tehtävistä (VM207:00/2018)

23.1.2019 Valtioneuvoston tilannekatsaus: EMU:n kehittäminen (E 80/2017 vp)

2018

21.11.2018 Valtioneuvoston selvitys: Maksuvalmiusrahoitus pankkien kriisinratkaisussa ja siihen mahdollisesti liittyvät julkiset takaukset (E 96/2018 vp)

1.11.2018 Lainsäädäntöehdotus ja tiedonanto rahoituslaitosten vakavaraisuusvalvontaa ja rahanpesun torjuntaa koskevan unionin kehyksen lujittamisesta (U 62/2017 vp jatkokirjelmä)

16.10.2018 Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi sijoituspalvelulain ja kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (VM012:00/20018)

4.10.2018 Luonnos valtiovarainministeriön asetukseksi luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen toiminnan uudelleenjärjestämisehdotuksen sisällölle asetettavista vaatimuksista (VM141:00/2018)

27.9.2018 Poikkeusoloihin varautumista rahoitusalalla koskevan lainsäädännön tarkistaminen, Varautumisvelvollisuus rahoitusalalla -työryhmän työryhmämuistio (VM115:00/2016)

25.9.2018 Hallituksen esitys eduskunnalle luottolaitosten ja eräiden sijoituspalveluyritysten velkojen maksunsaantijärjestystä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 112/2018 vp)

21.9.2018 Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta valtionvelkakirjavakuudellisten arvopaperien lainsäädäntökehykseksi (U 61/2018 vp)

13.9.2018 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 100/2018)

10.8.2018 Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (VM074:00/2018)

19.6.2018 Valtioneuvoston selvitys: Yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteinen varautumisjärjestely; valtioneuvoston jatkokirjelmä (E 43/2017 vp)

14.6.2018 Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle luottolaitosten ja eräiden sijoituspalveluyritysten velkojen maksunsaantijärjestystä koskevaksi lainsäädännöksi (VM033:00/2018)

13.6.2018 Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan keskuspankille: Suunnitelma omaisuudenhoitoyhtiöksi (E 36/2018 vp)

4.6.2018 Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista vakavaraisuusasetuksen muuttamisesta järjestämättömiin vastuisiin liittyvien tappioiden kattamiseksi sekä direktiiviksi luotonhallinnoijista, luotonostajista ja vakuuksien realisoimisesta (U 27/2018 vp)

28.5.2018 Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta katettujen joukkolainojen lainsäädäntökehykseksi (U 24/2018 vp)

25.5.2018 Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (VM121:00/2017)

23.3.2018 Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamiseksi (VM003:00/2018)

20.3.2018 Valtioneuvoston selvitys Komission tiedonannosta Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan keskuspankille ensimmäisestä seurantaraportista järjestämättömien lainojen vähentämisestä Euroopassa (E12/2018 vp)

8.3.2018 Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (Euroopan valuuttarahaston perustaminen) (U 5/2018 vp)

26.2.2018 Valtioneuvoston kirjelmä sijoituspalveluyritysten vakavaraisuussääntelyn tarkistuspaketista (U 1/2018)

13.2.2018 Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission ehdotukset talous- ja rahaliiton kehittämiseksi (E 115/2017 vp)

19.1.2018 Valtioneuvoston kirjelmäluonnos (U-kirjelmä) sijoituspalveluyritysten vakavaraisuussääntelyn tarkistuspaketista

2017

8.12.2017 Asetusluonnos luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen rahoitusjärjestelmän rakenteellisten ominaisuuksien perusteella määrättävästä lisäpääomavaatimuksesta

30.11.2017 Luottolaitoslainsäädännön tarkistamisen valmistelu (VM121:00/2017)

22.11.2017 Valtioneuvoston kirjelmä Euroopan finanssivalvontajärjestelmän tarkistuksesta 

20.11.2017 Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto "Pankkiunionin loppuunsaattaminen" (E95/2017 vp)

7.11.2017 Valtioneuvoston selvitys: EMU:n kehittäminen (E 80/2017 vp)

24.10.2017 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 137/2017 vp)

26.9.2017 Asiantuntijakuuleminen komission ESMA- ja EMIR-asetusten muutosehdotuksista sekä EKP: suosituksesta ja niistä laadituista U-kirjelmästä

12.9.2017 E 66/2017 vp Pääomamarkkinaunionia koskevan toimintasuunnitelman väliarviointi

16.8.2017 U-kirje luonnos komission ESMA- ja EMIR-asetusten muutosehdotuksista sekä EKP:n suosituksesta

30.6.2017 Rahoitusvakausviraston lausunto valtiovarainministeriön pankki-ja maksutilijärjestelmän arvioimuistioon

15.6.2017 Rahoitusvakausviraston lausunto asiasta E 43/2017 vp Valtioneuvoston selvitys: Yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteinen varautumisjärjestely

14.6.2017 Arviomuistio julkisista kuulutuksista annetun lain (34/1925) uudistamistarpeista

13.4.2017 Luonnos hallituksen esitykseksi luottolaitostoiminnasta annetun lain ja Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta 

23.2.2017 Rahoitusvakausviraston lausunto Valtioneuvoston kirjelmään eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta, direktiiveiksi direktiivin 2014/59/EU ja eräiden muiden direktiivien muuttamisesta sekä asetukseksi asetuksen (EU) N:o 806/2014 muuttamisesta (pankkien häiriönsietokyvyn parantaminen II)

20.2.2017 Rahoitusvakausviraston lausunto Valtioneuvoston kirjelmään eduskunnalle EU:n luottolaitosdirektiivin ja vakavaraisuusasetukseen ehdotetuista muutoksista (pois lukien asetuksessa kriisinratkaisusääntelyyn ehdotetut muutokset)

16.2.2017 Rahoitusvakausviraston lausunto Valtioneuvoston kirjelmään eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi keskusvastapuolten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä (keskusvastapuolten elvytys- ja kriisinratkaisuasetus)

20.1.2017 Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston ase-tukseksi keskusvastapuolten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä (keskusvastapuolten elvy-tys- ja kriisinratkaisuasetus)

17.1.2017 U-kirjelmäluonnos EU:n vakavaraisuusasetukseen ehdotetuista muutoksista kriisinratkaisusääntelyn osalta sekä elvytys- ja kriisinratkaisudirektiiviin ja yhteisestä kriisinratkaisumekanismista annettuun asetukseen esitetyistä muutoksista

17.1.2017 U-kirjelmäluonnos EU:n luottolaitosdirektiivin ja vakavaraisuusasetukseen ehdotetuista muutoksista (pois lukien asetuksessa kriisinratkaisusääntelyyn ehdotetut muutokset)

2016

7.11.2016 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

26.10.2016 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Rahoitusvakausviraston hallintomaksusta annetun lain muuttamisesta (HE 189/2016 vp)

13.9.2016 Lausuntopyyntö VM/1462/00.00.05/2016

19.8.2016 Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi Rahoitusvakausviraston hallintomaksusta annetun lain muuttamisesta ja rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain muuttamisesta

17.8.2016 Viite: Hallituksen esitys talousarviosta annetun lain muuttamiseksi
Vastaus lausuntopyyntöön VM/1281/00.00.05/2016

27.5.2016 Lausunto - Maksukyvyttömyyssäännöstön kehittämistä koskeva komission hanke

13.4.2016 Viite: Kirjanpito- ja tilinpäätöstehtävien keskittäminen Palkeisiin
Vastaus lausuntopyyntöön VM/2348/00.01.03.00/2015

4.4.2016 Rahoitusvakausviraston lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

31.3.2016 Lausunto Valtion hankintatoimen tavoitearkkitehtuurin luonnokseen

14.3.2016 Lainsäädäntöaloite - Kriisinratkaisua koskevan lainsäädännön muutostarpeet

22.2.2016 Lausunto valtioneuvoston kirjelmästä U 5/2016 vp eduskunnalle komission ehdotuksesta eurooppalaisen talletussuojajärjestelmän perustamiseksi

2015

2.11.2015 Lausunto ehdotuksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi