Hyppää sisältöön

Kriisinratkaisun toteuttaminen ja päätöksenteko

Laitoksen hallituksen on ilmoitettava Finanssivalvonnalle viivytyksettä, jos se katsoo laitoksen täyttävän kriisinratkaisulain 4 luvun 1 §:n edellytykset kriisihallintoon asettamisesta. Finanssivalvonnan on puolestaan viivytyksettä ilmoitettava kyseisen ilmoituksen tai luottolaitoslain mukaisen varhaisen puuttumisen ilmoituksen laitokselta saatuaan tästä virastolle. Viraston on ilmoituksen saatuaan taikka Finanssivalvontaa kuultuaan omasta aloitteestaan arvioitava, täyttyvätkö kriisihallintoon asettamiseksi säädetyt edellytykset. Jos virasto arvioi, että kyseiset edellytykset eivät täyty, sen tulee tehdä päätös olla asettamatta laitosta kriisihallintoon. Jos edellytykset täyttyvät, viraston on tehtävä päätös laitoksen asettamisesta kriisihallintoon. Kun laitos on viraston päätöksellä asetettu kriisihallintoon, virasto voi määrätä laitoksen toimintaa, varallisuutta ja velkoja koskevista toimenpiteistä niin kuin kriisinratkaisulaissa jäljempänä säädetään.

Viraston on tehtävä päätös yhden tai useamman kriisinratkaisulaissa tarkoitetun kriisinratkaisuvälineen (katso tarkemmin kohta kriisinratkaisuvälineet) käyttämisestä laitokseen, kun laitos on asetettu kriisihallintoon. Vaikka laitosta ei ole asetettu kriisihallintoon, viraston on tehtävä päätös laitoksen tappioiden kattamisesta sekä osakkeiden ja osuuksien mitätöimisestä, jos se katsoo, että toimenpiteisiin ryhtyminen on välttämätöntä laitoksen toiminnan jatkumisen turvaamiseksi tai laitos tarvitsee poikkeuksellista julkista tukea.

Rahoitusvakausviraston päätöksiin voi eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen.

Jos kyse on kriisinratkaisuneuvoston toimivaltaan kuuluvasta laitoksesta, edellä mainitut päätökset tekee kriisinratkaisuneuvosto kuultuaan tarvittavilta osin Euroopan keskuspankkia. Laitos voi hakea kriisinratkaisuneuvoston päätöksiin muutosta Euroopan Unionin tuomioistuimelta. Tätä ennen laitos voi hakea muutosta kriisinratkaisuneuvoston yhteydessä toimivalta valituslautakunnalta.