Kriisinratkaisun raportointivaatimukset  

Rahoitusvakausvirasto kerää toimivaltansa piiriin kuuluvilta luottolaitoksilta sekä sijoituspalveluyrityksiltä säännöllisesti tietoa kriisinratkaisusuunnitelmien laadintaan sekä MREL-vaateen (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities) asettamiseen ja seurantaan.  

Kriisinratkaisuraportointi on laajuudeltaan kattava kokonaisuus tietoja muun muassa laitosten velkarakenteesta, omien varojen vaateista, toimintojen kriittisyyden arvioinnista, rahoitusmarkkinoiden infrastruktuuriin osallistumisesta sekä olennaisimmista käytössä olevista tietojärjestelmistä. Määrämuotoinen raportointi muodostaa perustan kriisinratkaisusuunnittelun tietotarpeille, mutta sen lisäksi virasto voi tehdä erillisiä tietopyyntöjä joko laitoskohtaisesti tai yleisemmin kaikkia laitoksia koskien liittyen esimerkiksi vuosittain määritettäviin suunnittelutyön painopistealueisiin. 

Rahoitusvakausvirasto kerää suunnittelutyötä varten raportointia pääsääntöisesti joko vuosittain tai kahden vuoden välein, riippuen siitä onko laitoksen mahdollisessa kriisitilanteessa arvioitu olevan tarpeen käyttää kriisinratkaisuvaltuuksia. MREL-vaateen seurantaan liittyvä tiedonkeruu sen sijaan kerätään lähtökohtaisesti neljännesvuosittain tehokkaan valvonnan mahdollistamiseksi. 

Rahoitusvakausvirasto toimii myös raportoinnin osalta tiiviissä yhteistyössä valvonnasta vastaavan viranomaisen, Finanssivalvonnan, kanssa. Rahoitusvakausvirasto hyödyntää työssään laajasti myös Finanssivalvonnan keräämiä tietoja ja siten viranomaisten välisestä tietojenvaihdosta on säädetty sekä lainsäädännössä että sitä tarkentavan yhteistoimintajärjestelyn muodossa. Tehokas tiedonvaihto viranomaisten välillä keventää laitosten raportointitaakkaa. 

Tiedonkeruussa sovelletaan Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) ja yhteisen kriisinratkaisuviranomaisen (SRB) laatimia teknisiä määrityksiä, tiedonkeruutaulukoita ja muuta ohjeistusta.  

Osana eurooppalaista viranomaisyhteistyötä Rahoitusvakausvirasto välittää keräämänsä tiedot EU-viranomaisille (EBA ja SRB) sekä Finanssivalvonnalle.  

Lue lisää kriisinratkaisun suunnittelusta täältä.

Kriisinratkaisusuunnittelun liittyvä tiedonkeruu 31.12.2020 ajankohdalta 

Rahoitusvakausvirasto kerää toimivaltansa piiriin kuuluvilta LSI-luottolaitoksilta 31.12.2020 ajankohdan tilanteesta tietoa kriisinratkaisusuunnitelmien laadintaan. Tiedonkeruu perustuu Komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2018/1624 (”CIR-asetus”). Tiedot kerätään EBA:n raportointimääritysten version 2.10 RES-moduulin mukaisesti XBRL-muotoisena raportointina. Rahoitusvakausvirasto on lähettänyt 30.10.2020 sähköpostilla kaikille LSI-luottolaitoksille tietopyynnön ja tarkemmat yhteisökohtaiset raportointivaatimukset kyseiseen tiedonkeruuseen liittyen. Tietojen toimittamisen määräaika Rahoitusvakausvirastolle on 30.4.2021. 

Luottolaitoksilla on 1.3.2021 alkaen mahdollista toimittaa Rahoitusvakausvirastolle XBRL-testiraportteja. Täten luottolaitokset voivat lähettää tuottamansa XBRL-tiedostot teknisen oikeellisuuden tarkistukseen ennen toimittamisen määräaikaa ja täten varmistaa, että tiedostot ovat teknisesti valideja. 

CIR-asetukseen perustuvan tiedonkeruun lisäksi Rahoitusvakausvirasto kerää erillisenä Excel-muotoisena tiedonkeruuna arvopaperikohtaiset velkarakennetiedot LSI-luottolaitoksilta. Rahoitusvakausvirasto on lähettänyt 30.10.2020 sähköpostilla kaikille LSI-luottolaitoksille raportointiin liittyvän tietopyynnön liitteenä kyseiseen tiedonkeruuseen käytettävän Excel-lomakkeen. Ohjeistus lomakkeen täyttämiseksi löytyy soveltuvin osin SRB:n julkaisemasta dokumentista ”Guidance on the Liability Data Report”. Tietojen toimittamisen määräaika Rahoitusvakausvirastolle on 30.4.2021. 

MREL-vaateen seurantaan liittyvä tiedonkeruu 

Kriisinratkaisustrategian omaavilta LSI-luottolaitoksilta kerättävä Excel-muotoinen neljännesvuosittainen tiedonkeruu liittyen MREL-vaateen seurantaan jatkuu vuonna 2021. Seuraavan kerran tiedonkeruu toteutetaan tilanteesta 31.12.2020. Tarkemmat ohjeistukset liittyen kyseiseen tiedonkeruuseen ilmoitetaan kriisinratkaisustrategian omaaville LSI-luottolaitoksille erillisellä tiedotteella. 

EBA Draft ITS on disclosure and reporting of MREL and TLAC 

EBA julkaisi elokuussa 2020 draft-version ITS:ta liittyen raportointi- ja julkistusvaatimuksiin TLAC ja MREL-tiedoille. Kyseiset raportointi- ja julkistusvaatimukset koskevat ainoastaan kriisinratkaisustrategian omaavia luottolaitoksia. 

Raportointivaatimus astuu voimaan 30.6.2021 tilanteesta ja tietojen toimittamisen määräaika on 18.8.2021. Raportointivaatimus on sisällytetty EBA:n raportointimääritysten versioon 3.0. Kyseessä on XBRL-muotoinen tiedonkeruu, joka toteutetaan neljännesvuosittain.  

Kriisinratkaisulaissa säädetään, että pankkien tulee toimittaa tiedot sekä kriisinratkaisu- että valvontaviranomaiselle. Rahoitusvakausvirasto selvittää parhaillaan yhdessä Finanssivalvonnan kanssa tehokkainta tapaa järjestää kyseinen tiedonkeruu luottolaitoksilta. 

Rahoitusvakausvirasto tulee tiedottamaan kriisinratkaisustrategian omaavia LSI-luottolaitoksia laitoskohtaisilla kirjeillä kyseiseen raportointivaatimukseen liittyen (laajuus, raportointitasot, aikataulut jne.) todennäköisesti vuoden 2021 alkupuolella. 

Rahoitusvakausvirasto ei ole vielä päättänyt, millä laajuudella kyseinen raportointivaatimukseen liittyvä tiedonkeruu korvaa nykyisen neljännesvuosittain kerättävän MREL-vaateen seurantaan liittyvän tiedonkeruun. Rahoitusvakausvirasto tulee tiedottamaan luottolaitoksia tähän liittyen erillisellä tiedotteella. 

ITS:n mukaiset MREL:iin liittyvät julkistusvaatimukset astuvat voimaan aikaisintaan tammikuussa 2024. 

Laitoskohtaiset raportointivaatimukset 

Rahoitusvakausvirasto ilmoittaa vuosittain tietojen raportointilaajuuden sekä kuvauksen tietojen teknisestä toimitustavasta toimivaltansa piiriin kuuluville pankeille ja laitoksille osoitetulla kirjeellä. 

Aiheeseen liittyviä hyödyllisiä linkkejä 

  1. Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1624 (”CIR-asetus”) 
  2. EBA:n raportointimääritysten versio 2.10 
  3. EBA Draft ITS on disclosure and reporting of MREL and TLAC 
  4. EBA:n raportointimääritysten versio 3.0 
  5. SRB 2021 Resolution Reporting 
  6. Rahoitusvakausviraston tiedotustilaisuus 8.12.2020 (s. 44-53) 

 
Etkö löytänyt etsimääsi tietoa? > Ota yhteyttä RVV:hen: tiedonkeruu(at)rvv.fi