Hyppää sisältöön

Johto ja organisaatio

Virasto on päällikkövirasto, jossa ratkaistavat asiat päättää ylijohtaja. Valtioneuvosto nimittää ylijohtajan viiden vuoden toimikaudeksi. Ylijohtajan ollessa estynyt hänen sijaisenaan toimii valtiovarainministeriön nimittämänä virkamies.

Viraston ylijohtajana toimii OTK, LLM Tuija Taos.

Viraston toimintaa ohjaa ylijohtajan vahvistama työjärjestys. Virastossa on kaksi toimintayksikköä: Kriisinratkaisuyksikkö ja Talletussuoja- ja hallintoyksikkö, joiden päälliköt toimivat ylijohtajan alaisuudessa. Viraston johtoryhmään kuuluvat ylijohtaja sekä Kriisinratkaisuyksikön ja Talletussuoja- ja hallintoyksikön päälliköt.

Virastolla on viraston, valtiovarainministeriön, Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan nimeämistä edustajista koostuva neuvottelukunta, jonka tehtävänä on varmistaa mainittujen viranomaisten välinen yhteistyö ja tiedonvaihto viraston vastuulle kuuluvissa asioissa.

Viraston hallinnoimalla rahoitusvakausrahastolla on hallitus, joka päättää rahaston riskienhallinnasta, sijoitussuunnitelmasta ja -periaatteista sekä ohjaa varojen sijoittamista. Valtiovarainministeriö nimittää hallituksen kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Rahoitusvakausvirasto osana yhteistä kriisinratkaisumekanismia

Toiminnan rahoitus ja kustannukset

Rahoitusvakausviraston toiminta rahoitetaan hallintomaksuilla, joita peritään luottolaitoksilta, ETA-alueen ja ETA-alueen ulkopuolisten luottolaitosten Suomessa sijaitsevilta sivuliikkeiltä sekä lainsäädännön alaan kuuluvilta sijoituspalveluyrityksiltä.

Vuosina 2017-2018 viraston budjetissa painottuvat viraston toimintavarmuutta ja laatua parantavat tietojärjestelmäinvestoinnit ja henkilöstökulut.

Hallintomaksusta säädetään laissa rahoitusvakausviraston hallintomaksusta, 19.12.2014/1197. Hallintomaksun perusteet muuttuivat 1.1.2017 voimaan tulleen lakimuutoksen johdosta (laki rahoitusvakausviraston hallintomaksusta annetun lain muuttamisesta, 1175/2016).