TALLETUSSUOJARAHASTO

Talletussuojarahaston tehtävänä on turvata talletuspankkien tallettajien saamisia. Talletussuojarahastoa voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

  • korvausten suorittamiseen tallettajille

  • sellaisen järjestelyn rahoittamiseen, jolla talletuspankin talletukset siirretään toisen suomalaisen talletuspankin vastattavaksi

  • talletuspankin kriisinratkaisun rahoittamiseen.

Talletussuojarahastoa kartutetaan talletuspankeilta kerättävillä talletussuojamaksuilla, jotka määräytyvät kunkin pankin korvattavien talletusten määrän sekä riskitason perusteella. Rahastoa alettiin kerryttää kesällä 2015. Sen tavoitetaso - 0,8 prosenttia korvattavia talletuksia vastaava määrä eli nykytiedoin arvioituna noin 445 miljoonaa euroa – on tarkoitus saavuttaa heinäkuuhun 2024 mennessä. Rahaston nykyinen koko on noin 102,5 miljoonaa euroa.

Mikäli talletussuojarahaston varat eivät riitä korvausten maksamiseen, Rahoitusvakausvirasto voi velvoittaa talletuspankit maksamaan ylimääräisiä vuotuisia talletussuojamaksuja tai lainaamaan varoja rahastolle.

Rahaston riskienhallinnasta, sijoitussuunnitelmista ja -periaatteista päättää rahaston hallitus. Lainsäädäntö velvoittaa sijoittamaan rahaston varat turvaavalla tavalla sekä huolehtimaan rahaston maksuvalmiudesta unohtamatta rahaston tuottoa ja sijoitusten hajauttamista.

VTSR - VANHA TALLETUSSUOJARAHASTO

Suomessa talletuspankit ovat kartuttaneet talletussuojarahastoa jo vuodesta 1998 lähtien. Hallinnollisesti Finanssialan Keskusliiton yhteydessä toiminut rahasto vastasi talletussuojajärjestelmän toiminnasta vuoden 2014 loppuun asti, jolloin nykyinen lainsäädäntö astui voimaan. Vuoden 2014 lopussa talletussuojarahaston taseen koko oli 1051 miljoonaa euroa.

Vastuu Suomen talletussuojajärjestelmästä sekä talletussuojarahaston hallinnointi siirtyi 1.1.2015 Rahoitusvakausviraston vastuulle. Käytännössä uuden budjetin ulkopuolisena rahastona perustetun talletussuojarahaston kartuttaminen aloitettiin kesällä 2015. Aiemmin Finanssialan keskusliiton yhteydessä toiminut järjestelmä kumottiin, eikä sillä ole enää talletussuojajärjestelmän ylläpitoon liittyviä tehtäviä. Aiemmin kartutetut varat jätettiin lainsäädännössä kuitenkin edelleen vanhaan rahastoon ja rahastoa ylläpidetään edelleen Finanssialan keskusliiton yhteydessä. Rahaston nimeksi muutettiin VTS-Rahasto, jotta se ei sekoittuisi enää viralliseen talletussuojajärjestelmään. Lainsäädännön mukaan VTS-Rahaston varoja siirretään asteittain talletussuojarahastoon. Käytännössä VTS-Rahasto huolehtii jäsenpankeilleen määrättävistä talletussuojamaksuista siinä suhteessa kuin kukin jäsenpankki on vuosien kuluessa kartuttanut VTS-Rahastoa. Asiaa koskevia tarkempia määräyksiä löytyy VTS-Rahaston säännöistä.

Nykyisin tiedoin talletussuojarahaston tavoitetaso on noin 445 miljoonaa euroa, mikä on selvästi vähemmän kuin VTS-Rahaston nykyinen koko (noin 966 miljoonaa euroa). VTS-Rahastoa ei kuitenkaan voida käyttää muihin tarkoituksiin kuin talletussuojasta aiheutuvien kustannusten kattamiseen. VTS-Rahasto toimii talletussuojarahaston puskurirahastona.  Mikäli talletussuojarahaston varat eivät riitä korvattavien talletusten maksamiseen tai muiden talletussuojarahaston velvoitteiden kattamiseen, Rahoitusvakausvirasto voi velvoittaa VTS-Rahaston siirtämään varoja talletussuojarahastoon.