LAUSUNNOT JA LAINSÄÄDÄNTÖALOITTEET

2017

8.12.2017 Asetusluonnos luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen rahoitusjärjestelmän rakenteellisten ominaisuuksien perusteella määrättävästä lisäpääomavaatimuksesta

30.11.2017 Luottolaitoslainsäädännön tarkistamisen valmistelu (VM121:00/2017)

22.11.2017 Valtioneuvoston kirjelmä Euroopan finanssivalvontajärjestelmän tarkistuksesta 

20.11.2017 Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto "Pankkiunionin loppuunsaattaminen" (E95/2017 vp)

7.11.2017 Valtioneuvoston selvitys: EMU:n kehittäminen (E 80/2017 vp)

24.10.2017 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 137/2017 vp)

26.9.2017 Asiantuntijakuuleminen komission ESMA- ja EMIR-asetusten muutosehdotuksista sekä EKP: suosituksesta ja niistä laadituista U-kirjelmästä

12.9.2017 E 66/2017 vp Pääomamarkkinaunionia koskevan toimintasuunnitelman väliarviointi

16.8.2017 U-kirje luonnos komission ESMA- ja EMIR-asetusten muutosehdotuksista sekä EKP:n suosituksesta

30.6.2017 Rahoitusvakausviraston lausunto valtiovarainministeriön pankki-ja maksutilijärjestelmän arvioimuistioon

15.6.2017 Rahoitusvakausviraston lausunto asiasta E 43/2017 vp Valtioneuvoston selvitys: Yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteinen varautumisjärjestely

14.6.2017 Arviomuistio julkisista kuulutuksista annetun lain (34/1925) uudistamistarpeista

13.4.2017 Luonnos hallituksen esitykseksi luottolaitostoiminnasta annetun lain ja Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta 

23.2.2017 Rahoitusvakausviraston lausunto Valtioneuvoston kirjelmään eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta, direktiiveiksi direktiivin 2014/59/EU ja eräiden muiden direktiivien muuttamisesta sekä asetukseksi asetuksen (EU) N:o 806/2014 muuttamisesta (pankkien häiriönsietokyvyn parantaminen II)

20.2.2017 Rahoitusvakausviraston lausunto Valtioneuvoston kirjelmään eduskunnalle EU:n luottolaitosdirektiivin ja vakavaraisuusasetukseen ehdotetuista muutoksista (pois lukien asetuksessa kriisinratkaisusääntelyyn ehdotetut muutokset)

16.2.2017 Rahoitusvakausviraston lausunto Valtioneuvoston kirjelmään eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi keskusvastapuolten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä (keskusvastapuolten elvytys- ja kriisinratkaisuasetus)

20.1.2017 Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston ase-tukseksi keskusvastapuolten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä (keskusvastapuolten elvy-tys- ja kriisinratkaisuasetus)

17.1.2017 U-kirjelmäluonnos EU:n vakavaraisuusasetukseen ehdotetuista muutoksista kriisinratkaisusääntelyn osalta sekä elvytys- ja kriisinratkaisudirektiiviin ja yhteisestä kriisinratkaisumekanismista annettuun asetukseen esitetyistä muutoksista

17.1.2017 U-kirjelmäluonnos EU:n luottolaitosdirektiivin ja vakavaraisuusasetukseen ehdotetuista muutoksista (pois lukien asetuksessa kriisinratkaisusääntelyyn ehdotetut muutokset)

2016

7.11.2016 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

26.10.2016 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Rahoitusvakausviraston hallintomaksusta annetun lain muuttamisesta (HE 189/2016 vp)

13.9.2016 Lausuntopyyntö VM/1462/00.00.05/2016

19.8.2016 Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi Rahoitusvakausviraston hallintomaksusta annetun lain muuttamisesta ja rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain muuttamisesta

17.8.2016 Viite: Hallituksen esitys talousarviosta annetun lain muuttamiseksi
Vastaus lausuntopyyntöön VM/1281/00.00.05/2016

27.5.2016 Lausunto - Maksukyvyttömyyssäännöstön kehittämistä koskeva komission hanke

13.4.2016 Viite: Kirjanpito- ja tilinpäätöstehtävien keskittäminen Palkeisiin
Vastaus lausuntopyyntöön VM/2348/00.01.03.00/2015

4.4.2016 Rahoitusvakausviraston lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

31.3.2016 Lausunto Valtion hankintatoimen tavoitearkkitehtuurin luonnokseen

14.3.2016 Lainsäädäntöaloite - Kriisinratkaisua koskevan lainsäädännön muutostarpeet

22.2.2016 Lausunto valtioneuvoston kirjelmästä U 5/2016 vp eduskunnalle komission ehdotuksesta eurooppalaisen talletussuojajärjestelmän perustamiseksi

2015

2.11.2015 Lausunto ehdotuksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi