KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ

Rahoitusvakausvirasto on mukana useissa eurooppalaisissa elimissä, jotka valmistelevat kriisinratkaisuun liittyviä säädöksiä, standardeita sekä suunnitelmia. Keskeisin yhteistyöelin on kriisinratkaisuneuvosto (Single Resolution Board, SRB), jonka päätöksentekoon viraston ylijohtaja osallistuu.

Virasto on jäsen Suomessa toimivien, rajat ylittävien pankkiryhmien kriisinratkaisukollegioissa. Kollegioissa työstetään ryhmien kriisinratkaisusuunnitelmia ja alentamiskelpoisten velkojen vaatimusta sekä sovitaan kriisitilanteessa ryhmäkriisinratkaisukehyksestä, kriisiviestinnästä ja rahoitusjärjestelyiden mahdollisesta käytöstä. Kollegioihin osallistuvat viranomaiset pankin kotivaltiosta, pankin tytäryhtiöiden isäntävaltioista sekä merkittävien sivuliikkeiden isäntävaltioista. Kriisinratkaisuviranomaisten lisäksi kollegioihin osallistuvat pankkivalvonnasta vastaava viranomainen, toimivaltainen ministeriö, talletussuojasta vastaava viranomainen, Euroopan pankkiviranomainen (EBA) sekä keskuspankki valvojan kutsusta.

Virasto osallistuu myös EBA:n työryhmiin ja komiteoihin. Rahoitusvakausvirasto on jäsenenä EBA:n kriisinratkaisuasioita käsittelevässä komiteassa (Resolution Committee, ResCo) ja osallistuu muiden komiteoiden ja työryhmien kokouksiin silloin, kun ne käsittelevät kriisinratkaisuun ja talletussuojaan liittyviä kysymyksiä.