JOHTO JA ORGANISAATIO

Virasto on päällikkövirasto, jossa ratkaistavat asiat päättää ylijohtaja. Valtioneuvosto nimittää ylijohtajan viiden vuoden toimikaudeksi. Ylijohtajan ollessa estynyt hänen sijaisenaan toimii valtiovarainministeriön nimittämänä virkamies.

Viraston ylijohtajana toimii OTK, LLM Tuija Taos.

Viraston toimintaa ohjaa ylijohtajan vahvistama työjärjestys. Viraston toiminta on jaettu kolmelle vastuualueelle, jotka ovat kriisinratkaisu, talletussuoja ja tietojärjestelmät sekä johdon tuki ja rahastot.

Virastolla on viraston, valtiovarainministeriön, Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan nimeämistä edustajista koostuva neuvottelukunta, jonka tehtävänä on varmistaa mainittujen viranomaisten välinen yhteistyö ja tiedonvaihto viraston vastuulle kuuluvissa asioissa.

Viraston hallinnoimalla rahoitusvakausrahastolla on hallitus, joka päättää rahaston riskienhallinnasta, sijoitussuunnitelmasta ja -periaatteista sekä ohjaa varojen sijoittamista. Valtiovarainministeriö nimittää hallituksen kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

TOIMINNAN RAHOITUS JA KUSTANNUKSET

Rahoitusvakausviraston toiminta rahoitetaan hallintomaksuilla, joita peritään luottolaitoksilta, lainsäädännön alaan kuuluvilta sijoituspalveluyrityksiltä sekä ETA-alueen ulkopuolisten luottolaitosten Suomessa sijaitsevilta sivuliikkeiltä. Vuonna 2015 hallintomaksujen määrä on 3 miljoonaa euroa.

Vuosina 2015-2016 viraston budjetissa painottuvat viraston perustamiseen liittyvät kustannukset ja henkilöstökulut.

Hallintomaksusta säädetään laissa rahoitusvakausviraston hallintomaksusta.